Код предмета

6461

Шифра предмета

Б.8.3 -И.17-2

Година/Семестар

IV/8

ЕСПБ

5

Циљ предмета

Упознавање студената са основним принципима и правилима за остваривање, одржавање и побољшање квалитета заварених конструкција.

Исход предмета

Студент поседује основна теоријска и практична знања о конструисању и настајању заварених машинских конструкција које се најчешће користе у индустрији.

Број часова наставе

30  предавања, 30  вежбања