Конкурс

pdfTekst konkursa MAS_2020_2021_MF.pdf

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

о б ј а в љ у ј е

 Конкурс за упис студената на Мастер академске студије

I

студијски програм

ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА

Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија, студијски програм Енергетика и процесна техника, школске 2020/2021. године:

-          20 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,

-          4 самофинансирајућа студента.

Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер инжењер машинства – Енергетика и процесна техника. У међународним односима ова титула одговара титули Masterin Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма.

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије. На студијски програм Енергетика и процесна техника мастер академских студија могу се уписати:

 • кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању.

            Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Енергетика и процесна техникамастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама.Предност приликом уписа имају кандидати са већомпросечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.

            Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.            Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€.

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742121001).

II

студијски програм

ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

            Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија, студијски програм Производно-информационе технологије, школске 2020/21. године:

-          20 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,

-          4 самофинансирајућа студента.

Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер инжењер машинства – Производно-информационе технологије. У међународним односима ова титула одговара титули Masterin Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма.

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије. На студијски програм Производно-информационе технологије мастер академских студија могу се уписати:

 • кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању.

            Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Производно-информационе технологијемастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама.Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.

            Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742121001).

III

студијски програм

МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ

            Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија, студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг, школске 2020/21. године:

-          20 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,

-          4 самофинансирајућа студента.

Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер инжењер машинства – Машинске конструкције, развој и инжењеринг. У међународним односима ова титула одговара титули Masterin Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма.

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије. На студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија могу се уписати:

 • кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању.

            Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењерингмастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама.Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.

            Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742121001).

IV

студијски програм

МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ

            Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија, студијски програм Мехатроника и управљање, школске 2020/21. године:

-          20 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,

-          4 самофинансирајућа студента.

Студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер инжењер машинства – Мехатроника и управљање. У међународним односима ова титула одговара титули Masterin Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма.

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије. На студијски програм Мехатроника и управљање мастер академских студија могу се уписати:

 • кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању.

            Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Мехатроника и управљањемастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама.Предност приликом уписа имају кандидати са већомпросечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.

            Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742121001).

V

студијски програм

САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

            Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија, студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, школске 2020/21. године:

-          20 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,

-          4 самофинансирајућа студента.

Студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер инжењер машинства – Саобраћајно машинство, транспорт и логистика. У међународним односима ова титула одговара титули Masterin Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма.

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије. На студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија могу се уписати:

 • кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука,
 • кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању.

            Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистикамастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама.Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.

            Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742121001).

VI

студијски програм

Инжењерски менаџмент

            Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија, студијски програм Инжењерски менаџмент, школске 2020/21. године:

-          50 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,

-          78 самофинансирајућих студената.

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент, који се реализује у оквиру пет модула:

- Енергетски менаџмент,

            - Индустријски менаџмент,

            - Менаџмент транспорта и логистике,

            - Међународни пројектни менаџмент и предузетништво,

            - Менаџмент иновацијама и развојем производа

            Максимални број студената који се могу уписати на једном модулу је 26.

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер инжењер менаџмента. У међународним односима ова титула одговара титули Masterin Engineering Management (M.Eng.Mgmt.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив модула.

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије. Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент имају лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука, односно лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању.

            Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент су:

-       успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена),

-       дужина трајања студија (максимално 10 поена),

-       успех на класификационом испиту из области Математика уинжењерском менаџменту (максимално 12 поена),

-       успех на класификационом испиту из области Пословна статистика (максимално 12 поена),

-       успех на класификационом испиту из области Увод у менаџмент (максимално 18 поена),

-       успех на класификационом испиту из области Стратегијски менаџмент(максимално 18 поена).

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија полажу класификациони испит два дана, и то:

-       првог дана из области Инжењерске математике и Пословне статистике у трајању од два сата,

-       другог дана из области Увод у менаџмент и Стратегијског менаџмент у трајању од два сата.

            Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита“, позив на број 742121001).

Општи услови конкурса и термини

Приликом пријаве на конкурс кандидати прилажу следећа документа:

 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
 • оверен додатак дипломе или уверење о положеним испитима,
 • формулар очитане електронске личне картe,
 • доказ о извршеној уплати накнаде за пријаву на конкурс.

            Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања Факултета (телефони: 018/500-673, 018/500-773 и 018/500-620)или упитом који можете послати електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Пријава на Конкурс је од 07.10.2020. до 23.10.2020. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања, у периоду од 11-13 часова.

            Пријемни испит (за кандидате који конкуришу за упис на студијски програм Инжењерски менаџмент) ће се обавити по следећој динамици:

- прве две области (Инжењерска математика и Пословна статистика) у петак, 23.10.2020. са почетком од 15 часова;

- друге две области (Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент) у суботу, 24.10.2020. са почетком од 10 часова.

            Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 26.10.2020. године.

            Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 24 сати од објављивања јединствене ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

            Коначна ранг листа ће бити објављена 28.10.2020. године.

            Упис ће се обавити 29.10.2020. и 30.10.2020. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 11-13 часова.

            Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета, у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2020/2021. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

            Уколико на неком од студијских програма мастер академских студија на Машинском факултету у Нишу у школској 2020/21. године не буду попуњен број студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је прерасподела броја студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије на остале студијске програме мастер академских студија Машинског факултета у Нишу, и то доукупног броја од 150 студенатана основу Одлуке Владе Републике Србије број 612-4072/2020од 21. маја 2020. године.

Број 612-80-199/2020                                                                        Декан

                                                                                                Машинског факултета  

                                                                                                      

                                                                                     др Ненад Т. Павловић, ред. проф.