Математика 3

Основне информације

Код предмета 6206
Шифра предмета Б.3.4-О.13
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 7
Циљ предмета Овај предмет је надоградња претходних математичких предмета и упознаје студенте са теоријом поља, теоријом комплексних функција, Лапласовом трансформацијом  и диференцијалним једначинама вишег реда са циљем  добију неопходна знања и методе за проучавање инжењерских предмета (механика, аутоматика, термодинамика,...)
Исход предмета Студент је оспособљен да користи знања и методе на основу којих може математичким апаратом да опишу динамику различитих структура (кретање и процесе).
Број часова наставе 45 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Математика 3259.02 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милованчевић Д., Станојевић М Математика II ISBN 86-80587-17-6, Mашински факултет у Нишу, 1996.
Тошић Д Математика III 86-7466-268-4,  Академска мисао,  Београд, 2006.
HenriciP Applied and computational complex analysis 1, 2, 3 ISBN 0-471-08703-3, John Wiley and sons, 1986.
Кудрјавцев Л.Д. Курс математического анализа 1,2,3 Москва, 1981.