Књига наставника - Радовановић Р. Мирослав

Име, средње слово, презиме

Мирослав Р. Радовановић 

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1990.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

1996.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Специјализација

Магистратура

1987.

Машински факултет у Београду

Производно машинство и примена компјутерa

Диплома

1977.

Машински факултет у Нишу

Производнo машинство

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Производне технологије

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.50

2.

Обрада резањем

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.11

3.

Технологија обраде резањем

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.73

4.

Планирање и анализа експеримената

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.58

5.

Менаџмент технолошким развојем

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.50

6.

Моделирање и оптимизација обрадних процеса

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.00

7.

Инжењерске методе

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.50

8.

Одабрана поглавља из производно-информационих технологија и индустријског менаџмента

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

9.

Савремене производне технологије

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

10.

Напредне неконвенционалне обраде

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.12

11.

Мерења у производним системима

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.66

12.

Моделирање и оптимизација процеса

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

Radovanović M., Tehnologija mašinogradnje, obrada rezanjem, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, 2002

2.

Lazarević D., Radovanović M., Nekonvencionalne metode, obrada materijala odnošenjem, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, 1994

3.

Marinković V., Radovanović M., Priručnik za laboratorijske vežbe iz obrade materijala rezanjem, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, 1994

4.

Radovanović M.: Some possibilities for determining cutting data when using laser cutting, Strojniski Vestnik/ Journal of Mechanical Engineering, 2006, 52 (10), pp. 645-652

5.

Radovanović M., Application of laser beam for cutting of metals, Journal of The Balkan Tribological Association, 2003, 9 (4), pp. 542-548

6.

Madić M., Radovanović M., Modeling and and analysis of correlations between cutting parameters and cutting force components in turning AISI 1043 steel using ANN, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2013, 35 (2), pp. 111-121

7.

Madić M., Radovanović M., Analysis of the heat affected zone in CO2 laser cutting of stainless steel, Thermal Science, 2013, 16 (suppl.2), pp. S363-S373

8.

Madić M., Marinković V., Radovanović M., Mathematical modeling and optimization of surface roughness in turning of polyamide based on artificial neural network, Mechanika, 2012, 18 (5), pp. 574-581

9.

Kovačević M., Madić M., Radovanović M., Software prototype for validation of machining optimization solutions obtained with meta-heuristic algorithms, Expert Systems with Applications, 2013, 40 (17), pp. 6985-6996

10.

Petropoulos G., Vaxevanidis N., Radovanović M., Zoler C., Morphological – functional aspects of electro-discharge machined surface textures, Strojniski Vestnik/ Journal of Mechanical Engineering, 2009, 55 (2). pp. 95-103

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

12

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

10

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним