Савремени технички системи

Основне информације

Код предмета 1313
Шифра предмета O.3.1-О.9
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 8
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти упознају са савременим техничким системима у областима: производног машинства, мехатронике, енергетике и транспортне технике и логистике.
Исход предмета Студенти су оспособљени да изврше анализу и основне прорачуне елемената техничког система у областима: производног машинства, мехатронике, енергетике и транспортне технике и логистике.
Број часова наставе 45 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Савремени технички системи237.9 KB


Литература

Аутор Назив Издање
СтоиљковићВ. Променамадосветскекласе, побољшањеиреинжењерингпроцеса МашинскифакултетуНишу, 1999.
Адамовић Ж., Голубовић Д. Тотално одржавање техничких система Универзитет у Новом Саду, Београд 2000.
Манић М., Спасић Д. Нумерички управљане машине Машински факултет у  Ниш, 1999.
Heinz Haferkorn, Ненад Д. Павловић Техничка оптика Машински факултет Ниш, 1989.
Ненад Д. Павловић Опруге као погонски елементи Машински факултет Ниш, 1995.
Ђорђевић Б., Валент В., Шербановић С., Радојковић Н. Термодинамика и термотехника - теоријске основе - задаци и проблеми Грађевинска књига Београд, 2000.
Радојковић Н., Илић Г., Вукић М. Збирка задатака из термодинамике Машински факултет Универзитета у Нишу, 2007.
Recknagel, Sprenger, Schramek, Чеперковић Грејање и климатизација Интерклима, Врњачка Бања, 2002.
Ђорђевић Б. Коришћење водних снага, Основи хидроенергетског коришћења вода  Београд 1981.
Ристић Б. Пумпе и пумпне станице Научна књига, Београд 1991.
Мијајловић Р., Маринковић З., Јовановић М. Дизалице - основе Градина, Ниш, 1994.
Острић Д. Транспортне машине Машински факултет у Београду, Београд, 1989.