Маркетинг

Основне информације

Код предмета 1315
Шифра предмета O.3.3-О.11
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 7
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, стратегијама маркетинга и развијање способности креирања флексибилних начина реаговања на променљиве услове пословања. Стицање знања из области управљања маркетингом, посебно посматрано са аспекта основних постулата маркетинг концепта и примене овог концепта у пракси.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе креирања маркетинг кампање за потребе освајања тржишта. Стечено знање из области маркетинга студенти ће користити у препознавању различитих тржишних и пословних феномена и приликом решавања проблема који своје исходиште имају у маркетинг теорији и пракси. Студент ће бити оспособљен да самостално и тимски ради, да самостално, групно и интерактивно решава проблеме, да успостави одређени ниво комуникације и да адекватно презентира резултате свог рада.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Маркетинг280.42 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Васиљев С. Маркетинг принципи Прометеј, 2005.
KotlerP., Armstrong G. Principles of Marketing Pearson Education 2007.
Brassington F., Pettitt S Principles of Marketing Pearson Education 2006