Производни и услужни системи

Основне информације

Код предмета 1319
Шифра предмета O.4.1-O.13
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 8
Циљ предмета Предмет је усмерен ка системском разматрању процеса трансформације улазних величина у готове производе и услуге у оквируразличитих производних/услужних система. Циљ предмета представља оспособљавање студената за развој и пројектовање производних/услужних система, дефинисање њихових карактеристика.Студенти се обучавају да користе алате за обликовање токова и структура система.Током наставе студенти стичу знања потребна за одређивањепросторног распореда елемената система. Посебно се изучавају специфичности услуга и система њихове реализације.
Исход предмета Студент ће бити спреман да развије и пројектује производни и систем за креирање и испоруку услуга, да препозна и схватизначај производног система, производних и услужних процеса, производње и производа као суштинске сврхе производногсистема као и основних одређења енергетске подршке функционисању система. Кроз предавања, вежбе и практичан радстуденти стичу знање о предузећу као интегрисаној целини са везом свих функционалних елемената.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Производни и услужни системи253.33 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Зеленовић, Д. Пројектовање производних система ФТН, Нови Сад, 2005.
Зеленовић, Д., Ћосић, И., Максимовић, Р. Пројектовање производних система - приручник завежбе ФТН, Нови Сад, 2005.
Зеленовић, Д., Ћосић, И., Максимовић, Р., Максимовић, А. Пројектовање производних система - појединачниприлаз ФТН, Нови Сад, 2005.