Отпорност материјала

Основне информације

Код предмета 6108
Шифра предмета Б.2.3-О.8
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 7
Циљ предмета У предмету Отпорност материјала анализира се понашање деформабилног тела под утицајем комбинованог оптеређења. Дефинишу се напони и деформације за елементарне врсте напрезања и комбинације истих.Изложене су различите методе за одређивање деформација на статички одређеним и неодређеним линијским носачима, рамовима и елементима конструкције.
Исход предмета Да студенти стекну знања која су им потребна да би успешно пратили наставу и решавали проблеме из Машинских елемената и осталих предмета струке.
Број часова наставе 60 предавања, 45 практична настава, 15 други облици наставе

pdfКњига предмета - Отпорност материјала204.85 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Прeдрaг Кoзић Oтпoрнoст мaтeриjaлa Издaвaчкa  jeдиницa Унивeрзитeтa у Нишу, Ниш, 2003.
Драган Б. Јовановић Збирка задатака из отпорности материјала Машински факултет Ниш, Ниш, 2014.
Драган Б. Јовановић Таблице из Отпорности материјала Машински факултет Ниш, Ниш, 2013.