Примењена термодинамика и механика флуида

Основне информације

Код предмета 6306
Шифра предмета Б.5.2-И.4-5
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са термо-струјним особинама реалних флуида, као и са процесима које обављају реални флуиди у области машинског инжењерства.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално прорачунава проблеме везане за примењену механику флуида, затим ће моћи да одреди термодинамичке величине стања реалних гасова и пара и да изврши одговарајуће термодинамичке прорачуне.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Примењена термодинамика и механика флуида240.02 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вoрoњeц К., Oбрaдoвић Н. Meхaникa флуидa Грaђeвинскa књигa, Бeoгрaд 1970
Aрaнђeлoвић Д. Хидрaуликa у oблaсти грaђeвинaрствa Грaђeвинскo-aрхитeктoнски фaкултeт Ниш, 2000.
Oбрoвић Б. Meхaникa флуидa Maшински фaкултeт у Крaгуjeвцу, Крaгуjeвaц 2007.
Ђoрђeвић Б., Вaлeнт В., Шeрбaнoвић С., Рaдojкoвић Н. Teрмoдинaмикa и тeрмoтeхникa – тeoриjскe oснoвe - зaдaци и прoблeми Грaђeвинскa књигa Бeoгрaд, 2000.
Рaдojкoвић Н., Илић Г., Вукић M. Збиркa зaдaтaкa из тeрмoдинaмикe Maшински фaкултeт у Нишу, 2007.
Maлић Д. Teрмoдинaмикa и тeрмoтeхникa Грaђeвинскa књигa Бeoгрaд, 1972.
LeipertzA. EngineeringThermodynamics ESYTECEnergieundSystemtechnikGmbH, Erlangen, 2000.


Наставни материјали