Пројектовање енергетских система и елемената применом рачунара

Основне информације

Код предмета 6311
Шифра предмета Б.5.3-И.5-5
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са савременим методама и софтверима који се користе за пројектовање елемената енергетских система и самих система.
Исход предмета Студенти стичу знања која им омогућавају да применом рачунара самостално пројектују и прорачунавају елементе у енергетскм системима и саме системе применом рачунара
Број часова наставе 30 предавања,  45 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Пројекотвање енергетских елемната и система применом рачунара209.91 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Omura G. AutoCad 2004 Mikroknjiga, 2004.
Kagan A. Excel by Example Elsevier, 2004.
Dukkipati R. MATLAB for Mechanical Engineers New Age International Publishers, 2007.
  Applied Flow Technology AFT Fathom manual
Bloomer J Practical Fluid Mechanics for Engineering applications Marcel Dekker 2000.


Наставни материјали