Базе података

Основне информације

Код предмета 6314
Шифра предмета Б.5.4-И.6-3
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима везаним за базе података, са местом и улогом база података у савременим пословним апликацијама, са савременим методама за обраду великих количина података. .
Исход предмета Студенти треба да познају савремене технологије везане за складиштење података, да пројектују шеме база података. Студенти такође треба да познају и савремене алате за обраду великих количина података, односно за приступ магацинима података. Студенти ће моћи да пројектују једноставније базе података и да приступају базама помоћу језика SQL (Structured QueryLanguage).
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Базе података194.46 KB


Литература

Аутор Назив Издање
RebeccaM. Riordan Прojeктoвaњeбaзaпoдaтaкa

Mикрoкњигa, 2006

R. Emasri, S. Navathe Fundamentals of Database Systems Addison-Wesle, šesto izdanje 2011


Наставни материјали