Хидропнеуматски елементи у мехатроници

Основне информације

Код предмета 6317
Шифра предмета Б.5.4-И.6-6
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са хидрауличким и пнеуматичким елементима, њиховим значењем и могућностима повезивања у сложене системе.
Исход предмета Оспособљавање студената за чланове тима за пројектовање мехатроничких система.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Хидраулички елементи у мехатроници208.8 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Узeлaц Д Хидрoпнeумaтскe кoмпoнeнтe Унивeрзитeт у НoвoмСaду, Фaкултeт тeхничких нaукa, 1995
Зaрић С Приручник из индустриjскe пнeумaтикe SMEITS, Бeoгрaд, 1995.
Зaрић С Приручник из индустриjскeхидрaуликe SMEITS, Бeoгрaд, 2004.
СaвићВ. Уљнa хидрaуликa I – хидрaуличкe кoмпoнeнтe и систeми Дoм штaмпe, Зeницa


Наставни материјали