Трибологија

Основне информације

Код предмета 6319
Шифра предмета Б.5.5-И.7-1
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима и теоријама који описују процесе трења, хабања и подмазивања. Посебно се обрађују интерне и екстерне триболошке појаве код машинских постројења, транспортних уређаја, друмских и железничких возила, као и њихови економски и еколошки аспекти.
Исход предмета Студент који положи овај предмет овладаће основним поставкама трибологије машинских система тако да успешно може да дефинише физичке процесе, анализира параметре трења, хабања и подмазивања, као и да анализира инжењерске задатке са триболошког аспекта.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Трибологија215.87 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ивкoвић Б., Рaц A. Tрибoлoгиja Jугoслoвeнскo друштвo зa трибoлoгиjу, Крaгуjeвaц, 1995.
Taнaсиjeвић С. Tрибoлoгиja мaшинских eлeмeнaтa Крaгуjeвaц, 1995.
Стаменковић Д, Ђурђановић М Трибологија пресованих спојева монографија, МФ Ниш, 2005.


Наставни материјали