Мерење и контрола

Основне информације

Код предмета 6328
Шифра предмета Б.6.2-И.8-2
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање и примена основих знања из области мерења и контроле
Исход предмета Оспособљеност за примену основих метода и поступака из области избора мерног или контролног система, као и коришћења мерних средстава
Број часова наставе 45 предавања,  30 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Мерење и контрола228.49 KB


Литература

Аутор Назив Издање
РaнчићБ. Систeми зa мeрeњe, прикупљaњe и oбрaдупoдaтaкa, дeo Maшинскифaкултeт, Ниш, 2005
РaнчићБ. Прaктикум зa лaбoрaтoриjскe вeжбe из инжeњeрскe мeтрoлoгиje Maшинскифaкултeт, Ниш, 1999
Tutsch R., Petz M. Einführung in die Meßtechnik Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, 2006


Наставни материјали