Компресори и вентилатори

Основне информације

Код предмета 6338
Шифра предмета Б.6.3-И.9-9
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са компресорима и вентилаторима, конструктивним извођењима, радним карактеристикама и регулацијом њиховог рада у системима.
Исход предмета Студенти се оспособљавају да у оквиру енергетских система врше избор компресора или вентилатора, прорачунавају њихове радне параметре и дефинишу начин регулације.
Број  часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Компресори и вентилатори205.23 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Бoгдaнoвић Б., Mилaнoвић С., Бoгдaнoвић-Joвaнoвић J. Кoмпрeсoритeрмoдинaмикa прoцeсa сaбиjaњa гaсoвa Maшински фaкултeт у Нишу, 2007.
Jaнкoв Р. Клипни кoмпрeсoри Унивeрзитeт у Бeoгрaду - Maшински фaкултeт, Бeoгрaд, 1984.
Бoгдaнoвић Б., Mилeнкoвић Д., Бoгдaнoвић-Joвaнoвић J. Вeнтилaтoри  -рaднe кaрaктeристикe и eксплoaтaциoнa свojствa Maшински фaкултeт у Нишу, 2006.


Наставни материјали