Техничка дијагностика

Основне информације

Код предмета 6339
Шифра предмета Б.6.4-И.10-1
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са техничком дијагностиком машинских система, параметрима стања радне исправности, методама детекције и алокације отказа, избором и применом мерних уређаја техничке дијагностике.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да:
  • Овлада техничком дијагностиком машинских система
  • Дефинише, изабере и примени методе техничке дијагностике машинских система.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Техничка дијагностика218.42 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Mилoвaнчeвић M Техничка дијагностика Машински факултет у Нишу, 2011.
Адaмoвић Ж. Teхничкa диjaгнoстикa у мaшинству Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1991.
Schenck Machine Diagnosis Seminar C 40e 1999.
  Стaндaрди SRPS, DIN, ISO икaтaлoзипрoизвoђaчa урeђaja зa диjaгнoстику  


Наставни материјали