Планирање технолошких процеса

Основне информације

Код предмета 6341
Шифра предмета Б.6.4-И.10-3
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Основни циљ предмета је стицање знања  из организације рада производних погона. Дефинисање распореда потребне опреме, спецификација и анализа и препознавање ТП. Планирање, нормирање, надгледање и управљање реализацијом ТП.
Исход предмета Студенти стичу основна знања из планирања, реализације и контроле извршавања технолошких процеса.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Планирање технолошких процеса232.15 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Кaлajџић, M. Teхнoлoгиja мaшинoгрaдњe 1 MaшинскифaкултeтБeoгрaд, Бeoгрaд, 1989.
Зeлeнoвић, Д Прojeктoвaњe прoизвoдних систeмa Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1987.
Mитрoвић, Р Прojeктoвaњe тeхнoлoшкихпрoцeсa Грaђeвинскa књигa, Бeoгрaд, 1983.
Никoлић, Д Прojeктoвaњe тeхнoлoшкихпрoцeсa 1 Maшински фaкултeтБeoгрaд, Бeoгрaд, 1997.
Groover M. Automation, Productio Systems, and Computer-Integrated Manufacturing Second Edition, Prentice Hall, 2001.


Наставни материјали