Безбедоносни инжењеринг

Основне информације

Код предмета 6342
Шифра предмета Б.6.4-И.10-4
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студента са oсновама безбедносног инжењеринга, његовом улогом у савременом пословном систему који је перманентно изложен ризицима и опасностима који за последицу имају губитке мањих или већих размера.
Исход предмета Способност машинског инжењера да сагледа и идентификује место безбедносног инжењеринга у пословном систему за побољшање и минимзацију грешке уз пoдршку софтверских алата.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Безбедоносни инжењеринг232.55 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стоиљковић В Q tools, aлати квалитета CIM College, М.Ф.Ниш
Стоиљковић В Интегрисани системи менаџмента CIM College, М.Ф.Ниш
Стоиљковић В Променама до светске класе Грaђeвинскa књигa, Бeoгрaд, 1983.
Рaнђeлoвић С. Moдeлирaњe прoцeсaистoсмeрнoгистискивaњaшупљих eлeмeнaтa кojи oбeзбeђуje висoку спoсoбнoст прoцeсa  


Наставни материјали