Механизми и машине

Основне информације

Код предмета 6354
Шифра предмета Б.6.5-И.11-6
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицaњeoснoвe зa прoјeктoвaњe нoвих, сaврeмeнијих мaшинa и урeђaјa и усaвршaвaњe пoстoјeћих рeшeњa, пoвeзивaњeм структурнe, кинeмaтскe и динaмичкeaнaлизe и синтeзe мeхaнизaмa мaшина.
Исход предмета Оспособљавање за прорачун  и примену анализе и синтезе механизама при реализовању одговарајућих функција у уређајима и машинама.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Механизми и машине214.6 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Павловић Н. Д., Милошевић М. Полужни механизми Машински факултет Ниш, 2012.
Живковић Ж. Теорија машина и механизама Машински факултет Ниш, 1992.
GebertJ. R., Kortenkamp, U. H TheInteractiveGeometrySoftwareCinderella Springer-Verlag, Berlin, 1999
ErdmanG. A., SandorN. G. MechanismDesign - AnalysisandSynthesis PrenticeHall, NewJersey, 1997.
Uicker J., Pennock G., Shigley J. Theory of Machines and Mechanisms Oxford University Press, 2003.


Наставни материјали