Механички функционални елементи

Основне информације

Код предмета 6410
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-7
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета
  • Стицање нових знања из области опруга као погонских елемената
  • Упознавање са функционалним и конструкционим карактеристикама стандардних механичкихфункционалних елемената
  • Упознавање са савременим конструкционим решењима механичких функционалних елемената
Исход предмета
  • Oспсбљaвaњe зa примену и прорачун опруга као погонских елемената у мехатроничким уређајима
  • Оспособљеност за самостално решавање техничких проблема применом стандардних механичких функционалних елеманата
  • Способност за прилагођавање стандардних функционалних елемената конкретним техничким захтевима
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Механички функционални елементи214.13 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Krause W. Gerätekonstrunktion in Feinwerktechnik und Elektronik Carl Hanser Verlag, München, Wien, 2000.
Hildebrandt S Feinmechanische Bauelemente VEB Verlag, Berlin, 1988.
Norman R., Birkhofer H. Maschinenelemente und Мechatronik I Shaker Verlag, Aachen, 2002.
Birkhofer H., Norman R., Maschinenelemente und Мechatronik II Shaker Verlag, Aachen, 2002.
Krause W Konstruktionselemente der Feinmechanik VEB Verlag Technik Berlin, 1989.
Пaвлoвић Н. Д. Oпругe кao пoгoнски eлeмeнти мoнoгрaфиja, Maшински фaкултeт Ниш, 1996.


Наставни материјал