Инжењерска метрологија

Основне информације

Код предмета 6420
Шифра предмета Б.7.5-И.13-5
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање теоријских и практичних знања из области инжењерске метрологије
Исход предмета Оспособљеност за примену мерења у производним и лабораторијским условима, каo и проверу мерила задужину и толеранцијских мерила.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Инжењерска метрологија230.58 KB


Литература

Аутор Назив Издање
РaнчићБ. Прaктикумзaлaбoрaтoриjскeвeжбeизинжeњeрскeмeтрoлoгиje Maшинскифaкултeт, Ниш, 1999
РaнчићБ Систeмизaмeрeњe, прикупљaњeиoбрaдупoдaтaкa, Идeo Maшинскифaкултeт, Ниш, 2005


Наставни материјал