Елементи уљне хидраулике и пнеуматике

Основне информације

Код предмета 6424
Шифра предмета Б.7.5-И.13-10
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са елементима који се јављају у области хидраулике и пнеуматике са становишта њихове конструкције, намене и практичне примене.
Исход предмета Студенти стичу знања која им омогућавају да познају рад система који садржи поједине хидрауличке и пнеуматичке елементе, као и рад на њиховом одржавању.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Елементи уљне хидраулике и пнеуматике208.24 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Богдановић Б., Никодијевић Д., Вулић А. Хидраулички и хидромеханички преносници снаге Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш, 1998.
Савић В. Уљна хидраулика и пнеуматика I Дом штампе-Зеница
Узелац Д. Хидропнеуматске компоненте

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 1995.

Зарић С. Приручникизиндустријскепнеуматике СМЕИТС, Београд, 1995.
Зарић С. Приручникизиндустријскехидраулике СМЕИТС, Београд, 2004.


Наставни материјал