Технологије пластичног деформисања

Основне информације

Код предмета 6431
Шифра предмета Б.7.6-И.14-6
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Едукација студента за одређивање основних параметара технологија пластичног деформисања метала (степен деформације, напонско стање, деформациона сила и рад, димензије алата) при запреминском деформисању и обликовању лима. Генерисање нелинеарних адаптивних ФЕМ модела за симулацију процеса деформисања.
Исход предмета Оспособљеност студената за анализу и пројектовање процеса деформисања и генерисање симулационих модела за идентифкацију критичних параметара.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Технологије пластичног деформисања237.62 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стoиљкoвић В Teoриja oбрaдe дeфoрмисaњeм  
Kojić M Computational procedures in inelastic analysis of solids and structures  
Допунска
Heutnik J, Rens van Bas Finite element simulation of the aluminium extrusion process, shape predictions for complex profiles  
Рaнђeлoвић С Moдeлирaњeпрoцeсaистoсмeрнoгистискивaњaшупљих eлeмeнaтa кojи oбeзбeђуje висoку спoсoбнoст прoцeсa  


Наставни материјал