Компоненте технолошких система

Основне информације

Код предмета 6431
Шифра предмета Б.7.6-И.14-7
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања о основним компонентама технолошких система кроз савладавање функције и конструкције уоквиру техничких система и њихове примене за решавање конкретних задатака, самостално кроз практичнидео.
Исход предмета Познавање основних карактеристика компонената технолошких система у погледу избора, супституције иодржавања.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Компоненте технолошких система230.08 KB


Литература

Аутор Назив Издање
В. Блaгojeвић Кoмпoнeнтeтeхнoлoшкихсистeмa aутoризoвaнaпрeдaвaњa
С. Зaрић Приручникизиндустриjскeпнeумaтикe SMEITSБeoгрaд, 1995.
С. Зaрић Приручникизиндустриjскeхидраулике SMEITSБeoгрaд, 1995.
  Кaтaлoзи прoизвoђaчa кoмпoнeнaтa  


Наставни материјал