Моделирање и идентификација објеката и процеса

Основне информације

Код предмета 6433
Шифра предмета Б.7.6-И.14-9
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним техника моделирања, идентификације и симулације разноврсних система и процеса као објеката управљања.
Исход предмета Поседовање основних вештина и знања потрених за развој математичких модела типичних класа техничких система као и за њихову идентификацију и симулацију.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Моделирање и идентификација објеката и процеса206.01 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Дeбeљкoвић Д., Динaмикa oбjeкaтa и прoцeсa Maшинскифaкултeт, Бeoгрaд, 1989.
Дaнкoвић Б., Aнтић Д., Joвaнoвић З. Упрaвљaњe прoцeсимa: идeнтификaциja прoцeсa Eлeктрoнски фaкултeт у Нишу, 1996.
Aнтић Д.,Дaнкoвић Б., Дeбeљкoвић Д Динaмикa oбjeкaтa и прoцeсa Eлeктрoнски фaкултeт у Нишу, 2001.
Codrons B Process Modelling For Control: A Unified Framework Using Standard Black-box Techniques Springer, 2005.


Наставни материјал