Пројектовање железничких возила

Основне информације

Код предмета 6437
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-1
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са пројектовањем железничких возила, са техничко-експлоатационим карактеристикама свих вучних и вучених железничких возила, као и са основним конструкционим параметрима њихових саставних склопова.
Исход предмета Студент који положи овај предмет овладаће основним информацијама о железничким возилима, о конструкционој структури локомотива, вагона и возова, и моћи ће да примени поступке прорачуна одређених машинских склопова вучних и вучених железничких возила.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Пројектовање железничких возила219.35 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Рaдoсaвљeвић A., Кoжул T., Бeчejaц Љ Teхничкo-eксплoaтaциoнe кaрaктeристикe вучних вoзилa нaJЖ Бeoгрaд1998.
Пajић Д. Вучнa вoзилa, Maшински дeo Бeoгрaд 1981.
AлeксaндрoвВ. Жeлeзничкa вучeнa вoзилa Бeoгрaд, 2000.
Стаменковић Д Одржавање железничких возила Машински факултет Ниш, 2011.


Наставни материјал