Технологија монтаже

Основне информације

Код предмета 6443
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-7
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Предложени концепт представља прилаз развоју процеса монтаже као подлоге пројектантима технолошких система и поступака у монтажи, како би се повећала ефикасност процеса пројектовања нове и олакшали поступци ревитализације постојећих процеса рада и структура технолошких система.
Исход предмета

Теоријска настава

  • Уводна разматрања. Процес монтаже. Предмет рада у процесу монтаже. Величине које утичу на процес монтаже.
  • Пројектовање технолошких система и одређивање елемената операција рада. Одређивање садржаја рада у операцији. Пројектовање ручно-механизованих и аутоматизованих технолошких система у монтажи.
  • Комплексни монтажни системи. Програмабилни роботизовани технолошки системи у монтажи.
  • Пројектовање рачунарски интегрисаних монтажних система.

Практична настава

Кроз припремљене вежбе сваки студент треба да се оспособи за анализу и синтезу наведене технологије.

Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Технологија монтаже128.81 KB


Литература

Аутор Назив Издање
В. Блaгojeвић Teхнoлoгиjaмoнтaжe aутoризoвaнaпрeдaвaњa
Д. Зeлeнoвић, И. Ћoсић Moнтaжни систeми Нaукa 1991.
. И. Ћoсић, Д. Mилић Moнтaжни систeми, приручник зa вeжбe Нaукa 1991.
B. Lotter Wirtschaftlche montage

VDI, 1996.

G. Boothroyd Assembly Automation and Product Design Taylor & Francis Group, 2005.


Наставни материјал