Дифузионе операције и апарати

Основне информације

Код предмета 6447
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-11
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавањестудента садифузионим операцијама и апаратима упроцеснојидругиминдустријама и проучавањеосновнихпринципаза пројектовање дифузионих апарата.
Исход предмета Наконположеногиспитастудентћебитиоспособљендасамосталнопримени методологију прорачуна најчешће примењиваних дифузионих апарата у инжењерској пракси.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Дифузионе операције и апарати101.73 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јаћимовић Б., Генић С. Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције Машински факултет Београд, 2010.
Јаћимовић Б., Генић С. Дифузионеоперацијеиапарати, Део 1: Основитранспортасупстанције МашинскифакултетБеоград, 2007.
ВорењецД. Технолошкеоперације Научнакњига, Београд, 1988.
БогнерМ., ЈаћимовићБ. Проблемииздифузионихоперација Научнакњига, Београд, 1989.
СовиљМ. Дифузионеоперације Технолошкифакултет, НовиСад, 2004.


Наставни материјал