Поступци израде мехатроничких елемената

Основне информације

Код предмета 6456
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-8
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета
  • Упознавање са савременим технологијама које се примењују у изради елемената мехатроничких система.
  • Упознавање основних физичких и хемијских принципа код различитих технолошких поступака чији су приоритетни захтеви висока тачност мера и квалитет обраде површина.
  • Упознавање са техникама пројектовања технолошких процеса за нумерички управљане машине, као и техникама за програмирање нумерички управљаних машина.
Исход предмета
  • Оспособљеност за избор адекватног технолошког поступка израде одговорног елемента мехатроничког система.
  • Оспособљеност за пројектовање технолошких процеса за нумерички управљане машине, као и програмирање нумерички управљаних машина.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Поступци израде мехатроничких елемената122.26 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Grunwald F. Fertigungsverfahren in der Geratetechnik VEB Verlag Technik, Berlin, 1982.
Mусaфиja Б. Oбрaдa мeтaлa плaстичнoм дeфoрмaциjoм Свиjeтлoст, Сaрajeвo, 1988.
Лaзaрeвић Д., Рaдoвaнoвић M Нeкoнвeнциjaлнe мeтoдe oбрaдe мaтeриjaлa oднoшeњeм Maшински фaкултeт Ниш, 1994
Maнић М., Спaсић Д. Нумeрички упрaвљaнe мaшинe Maшински Фaкултeт Ниш, Ниш, 1998.


Наставни материјал