Шинска возила

Основне информације

Код предмета 6462
Шифра предмета Б.8.3 -И.17-3
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета

Упознавање студената са техно-експлоатационим карактеристикама свих типова шинских возила, као и са

основним конструкционим параметрима саставних склопова.

Исход предмета Студент који положи овај предмет овладаће основним информацијама о свим врстама шинских возила, о конструкционој структури локомотива, вагона, возова и трамваја, и моћи ће да примени поступке прорачуна одређених машинских склопова вучних и вучених шинских возила.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Шинска возила105.89 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Рaдoсaвљeвић A., Кoжул T., Бeчejaц Љ Teхничкo-eксплoaтaциoнe кaрaктeристикe вучних вoзилa нa JЖ Бeoгрaд 1998.
Пajић Д. Вучнa вoзилa Maшински дeo, Бeoгрaд 1981.
Aлeксaндрoв В. Жeлeзничкa вучeнa вoзилa Бeoгрaд, 2000.
Стаменкови Д Одржавање железничких возила Машински факултет Ниш, 2011.


Наставни материјали