Структурна анализа конструкција

Основне информације

Код предмета 6464
Шифра предмета Б.8.3 -И.17-5
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета

Програм предмета обучава студенте различитим врстама анализа машинских структура карактеристичних за

пројектовање квалитетних производа. Циљ програма је да студенти самостално овладају употребом рачунарских технологија анализе континуума и разумеју концепт којим се данас добијају врхунске особине производа.

Исход предмета Студенти стичу практична знање којим могу самостално да ураде статичку, динамичку или оптималну анализу. То је домен анализе простирања напона, домен фреквентног одговора конструкције на хармонијску или случајну побуду, сеизмичка анализа. Eлементи нелинеарнe анализe. Реализација знања студената се заснива на познавању FEM методе и софтвера за анализу. Исход је стварање стручњака са способношћу употребе рачунара и савременог софтвера.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Структурна анализа конструкција109.82 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Joвaнoвић M. Teoриja прojeктoвaњa кoнструкциja рaчунaрoм Maшински фaкултeт Ниш, 1994.
Joвaнoвић M., Joвaнoвић J. CAD-FEA Прaктикум Унивeрзитeт Црнe Гoрe и Унивeрзитeт у Нишу, 2000.
  MSC Nastran 2004 – Tутoриjaл, ANSYS – Tутoриjaл.  Упутствa зa рaд.  
Bathe K. J. Finite Element Procedures in enginieering analysis Prentice Hall, 1982.
Zenkiewich,S. The Finite Element Method McGraw Hill


Наставни материјали