Историјат катедре за механику

Од оснивања Техничког (1960. године), а потом Машинског факултета у Нишу (1971. године), наставу из групе премета Механике и Отпорности материјала изводили су наставници и сарадници Катедрe за механику. У периоду од 1974. до 1985. године Катедра је обухватала наставу и из Аутоматике и називала се Катедра за механику и аутоматику. Након издвајања групе за аутоматику 1985. године, Катедри је враћен назив под којим је и основана. 
У првим годинама након оснивања Техничког факултета, наставу су изводили професори са Машинског факултета из Београда: проф. Мирко Јосифовић,  проф. Милан Вречко, проф. Косара Јојић – Радосављевић и проф. Владимир Базиљевић. 
Почев од летњег семестра 1963/64. до школске 1972/73. године целокупну наставу из Механике држао је проф. Данило Рашковић. Проф. Рашковић је написао уџбенике за све предмете Механике од којих су неки и данас у широкој употреби. Наставу на предметима Катедре за механику после проф. Рашковића изводили су проф. Радивоје Марјановић, проф. Душан Стокић, проф. Катица Хедрих, проф. Миле Максић, проф. Предраг Козић, проф. Ратко Павловић и проф. Снежана Митић. 
Садашњи састав Катедре је:
др Драган Б. Јовановић, ванредни проф. (шеф Катедре),
др Горан Б. Јаневски, ванредни професор, 
др Јулијана Симоновић, доценткиња, 
др Владимир Стојановић, доцент,
др Иван Павловић, доцент  (заменик шефа Катедре),
Марија Стаменковић Атанасов, асистенткиња (секретар Катедре) и
Никола Деспенић, асистент.
Предмети Катедре за механику дају фундаментална теоријска знања на којима су засноване скоро све области студија машинства. Они су категорисани као научно-стручни предмети и обавезни су за све студенте машинства. У основним академским студијама предмети Катедре су: 
 • Механика I – Статика - проучава свођење система сила и равнотежу крутих тела, 
 • Отпорност материјала - проучава напоне, деформације, чврстоћу и стабилност еластичних тела, 
 • Механика II – Кинематика - проучава кретање крутих тела не водећи рачуна о њиховој материјалности,  
 • Механика III – Динамика - проучава кретање материјалних објеката под дејством сила и
 • Теорија осцилација - проучава осцилаторно кретање као једну од најважнијих појава у техничкој пракси. 
Последипломске студије из механике су први пут уведене 1970. године на иницијативу проф. Рашковића. Један од смерова на садашњим докторским студијама Машинског факултета у Нишу је Примењена механика. Из области механике, изборни предмети докторских студија су: 
 • Аналитичка механика, 
 • Одабрана поглавља из теорије oсцилација,  
 • Теорија еластичности и механика лома, 
 • Теорија композитних структура,
 • Инжењерски експеримент и апликативни софтвер у механици, 
 • Теорија плоча и љуски, 
 • Теорија нелинеарних осцилација, 
 • Осцилације и стабилност еластичних тела, 
 • Стохастички процеси у механичким системима, 
 • Осцилације и стабилност композитних плоча и љуски.
С обзиром на сличност наставних програма предмета Механике, студентима су, сем уџбеника и збирки проф. Рашковића, доступни уџбеници наставника са других машинских факултета, као и публикације професора са наше Катедре за механику:
 • Механика I – Статика (аутор Р. Павловић), 
 • Отпорност материјала ( аутор П. Козић), 
 • Механика II – Кинематика (аутори Р. Павловић и Г. Јаневски), 
 • Механика III – Динамика (аутори Р. Павловић, Г. Јаневски и И. Павловић),
 • Изабрана поглавља теорије еластичности (К. Хедрих), 
 • Збирка решених испитних задатака из Отпорности материјала (К. Хедрих, М. Максић), 
 • Теорија осцилација механичких система – збирка решених испитних задатака I и II део (К. Хедрих, П. Козић), 
 • Збирка решених задатака из Механике II са изводима из теорије – Кинематика и Динамика (прво и друго проширено издање, Д. Стокић, Р. Павловић), 
 • Механика лома и оштећења - математичка теорија - речник појмова (К. Хедрих, Д. Јовановић). 
 • Збирка задатака из отпорности материјала (аутор Д. Јовановић).
 • Таблице из отпроности материјала (аутор Д. Јовановић).
Катедра за механику је публиковала научне монографије: 
 • Стабилност континуалних система под дејством случајне побуде (2000., Р. Павловић), 
 • Аналитичка динамика (механика) дискретних наследних система (2000., О. Горошко, К. Хедрих) и 
 • The vector method of the heavy rotor kinetic parameter analysis and nonlinear dynamics (2001., К. Хедрих).
 • Vibrations and Stability of Complex Beam Systems (2015, В. Стојановић, П. Козић).
Катедра за Механику је успешно сарађивала, а и сада сарађује са одговарајућим катедрама машинских факултета у Београду и Крагујевцу и Факултета техничких наука у Новом Саду. Посебан допринос развоју кадрова Катедре дали су проф. Татомир Анђелић, академик САНУ, директор Математичког института САНУ у Београду, проф. Божидар Вујановић, академик САНУ, и проф. Теодор Атанацковић, академик САНУ са Факултета техничких наука у Новом Саду, проф. Вељко Вујучић са Природно-Математичког факултета у Београду, проф. Косара Јојић-Радосављевић, проф. Вукман Човић, проф. Растко Чукић и проф. Зоран Голубовић са Машинског факултета у Београду, проф. Влатко Брчић и проф. Наталија Наерловић-Вељковић са Грађевинског факултета у Београду и проф. Драган Милосављевић са Машинског факултета у Крагујевцу. Многи знаменити научници из разних области Механике оставили су неизбрисив траг у развоју Катедре за механику. Проф. Andrzej Tylikowski са Варшавске политехнике био је научни руководилац докторских дисертација П. Козића и Р. Павловића, К. Хедрих се усавршавала код проф. Митропољског у Кијеву и проф. S. T. Ariaratnama (Waterloo, Канада), а Д. Јовановић у више наврата код проф. J. T.  Pinderе (Waterloo, Канада). 
Научно-истраживачки рад чланова Катедре за механику се реализује у склопу пројеката из области Основних истраживања које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Радови чланова Катедре су објављивани у врхунским међународним часописима са високим импакт факторима као што су:
 • International Journal of Solids and Structures, 
 • European Journal of Mechanics A/Solids, 
 • Experimental Mechanics, 
 • International Journal of Mechanical Sciences,
 • Journal of Sound and Vibration, 
 • Transaction of ASME Journal of Applied Mechanics, 
 • Archive of Applied Mechanics, 
 • Meccanica, 
 • Journal of Mechanics of Materials and Structures
 • Structural Engieering and Mechanics
 и у домаћим часописима 
 • Theoretical and Applied Mechanics i
 • Facta Universitatis.
Први радови наставника Катедре за механику објављени су 1994. у угледном међународном часопису Journal of Sound and Vibration.
Катедра за механику располаже лабораторијом која је оспособљена за експериментална истраживања. Од опреме, лабораторија поседује осмо-канални мерни систем „Spider 8“ и електронски систем „QuantumX” са пратећом опремом (преносиви рачунар, индуктивни давачи померања, давачи сила и др.), рефлексни поларископ за оптичку анализу напона, уређај за дигиталну електронску индикацију реда изохрома  и He-Ne ласерски систем.
Катедра за механику је организовала бројне научне скупове од којих су најзначајнији: 
 • XXI Југословенски Конгрес теоријске и примењене механике, Ниш, 29. 05.-03. 06. 1995., 
 • Нелинеарни проблеми динамике, Аранђеловац, 23-25. 11. 1983., 
 • Yugoslav conference on non-linear deterministic and stochastic processes in dynamical systems with applications, Ниш, 27-30. 08. 1991.,
 • The fifth Yugoslav symposium on nonlinear mechanics, 02-05. 10 2000., 
 • The sixth International symposium on nonlinear mechanics, 24-29. 08. 2003.