Пословна статистика

Основне информације

Код предмета 1307
Шифра предмета O.2.1-О.5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 8
Циљ предмета Усвајање основних знања из области вероватноће и математичке статистике. Развој апстрактног мишљења и аналитичког приступања проблемима. Оспособљавање студената да стечена знања повежу и примене у стручним предметима.
Исход предмета Стечена знања – студент је оспособљен за примену статистичких метода обрађених у оквиру овог предмета. Студент је спреман да стечена знања користи у стручним предметима  у даљем образовању, а такође и у пракси.
Број часова наставе 30 предавања, 30 практична настава, 30 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Пословна статистика144.08 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стојаковић М. Математичка статистика ФТН Нови Сад, 2003.
Лозанов-Црвенковић З. Статистика у фармацији Медицински факултет у Новом Саду, 2011.