Менаџмент људских ресурса

Основне информације

Код предмета 1322
Шифра предмета O.4.4-O.16
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, стратегијама управљања људским ресурсима и

упознавањем студената са улогом и значајем људских ресурса у процесима рада. Такође је циљ предмета опште упознавање са свим факторима који одређују понашање запослених и сагледавање могућности за њихово оптимално функционисање.Уз то неопходно је спознати и личност, каракатеристике и профилисање менаџера.

Исход предмета одслушаног предмета студенти ће бити способни за самостално сагледавање свих релевантних фактора који доприносе квалитетном обављању посла, и формирање сазнања о могућностима и менаџерским захватима којима би се створили услови за успешно и квалитетно пословање.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент људских ресурса216.02 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Armstrong M. A Handbook of Human Resource Management Practice (10th ed.) London: Kogan Page
Golding N. Strategic Human Resource Management  
Beardwell I.,Holden L., Claydon T. Resource Management A Contemporary Approach FT Prentice Hall, 2010.
Becker B., Gerhart B. The impact of human resource management on organizational performance Academy of Management Journal.
Kochan T., Barocci T., Human Resource Management and Industrial Relations LittleBrown
Стефановић В. Menadžment ljudskih resursa СВЕН, Ниш, 2008.
Вујић В. Менаџмент људског капитала Факултет за хотелски менаџмент, Опатија, 2007.