Рачунарски подржана анализа и пројектовање система управљања

Основне информације

Код предмета 6310
Шифра предмета Б.5.3-И.5-4
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским основама дигиталних система и сигнала, основама рачунарске технике, софтверском подршком за анализу и пројектовање система управљања као и са применама управљачких рачунара у индустрији и техничким системима.
Исход предмета Фундаментална знања о структури, принципима анализе и синтезе дигиталних система, рачунарском хардверу и његовој примени у системима управљања, и употреби рачунара за анализу и пројектовање СУ и на различитим нивоима аутоматизације производње (CAD, CAM, CAE, и други концепти) и градњи сложених дистрибуираних рачунарских система (SCADA и DCS система).
Број часова наставе 30 предавања,  45 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Рачунарски подржана налаиза и пројектовање СУ239.93 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стojић M. Дигитaлни систeми упрaвљaњa Eлeктрoтeхнички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1998.
Maтиjeвић M., Jaкупoвић Г., Цaр J. Рaчунaрски пoдржaнo мeрeњe и упрaвљaњe Maшински фaкултeт у Крaгуjeвцу, 2005.
Ћaлaсaн Л., Пeткoвскa M. MATLAB i dodatni moduli Control toolbox i Simulink Mикрo књигa, Бeoгрaд, 1996.
Лaзић Д., Ристaнoвић M. Увoд у Maтлaб Maшински фaкултeт, 2005.
John Essick Hands-On Introduction to LabVIEW for Scientists and Engineers Oxford University Press, 2012.
Larsen R. LabView for Engineers Prentice Hall, 2010.


Наставни материјали