Оптички елементи у мехатроници

Основне информације

Код предмета 6316
Шифра предмета Б.5.4-И.6-5
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Допуна основних знања из физике из области геометријске оптике, таласне оптике и геометријског пресликавања, као и стицање нових знања из области сочива, бленди, оптичких инструмената и дигиталне обраде слике.
Исход предмета Оспособљавање за прорачун и примену оптичких елемената при реализовању одговарајућих функција у мехатроничким уређајима, као и оспособљавање за мерења и подешавања оптичким уређајима.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига елемената - Оптички елементи у мехатроници208.46 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Пaвлoвић Н. Teхничкa oптикa Maшински фaкултeт Ниш, 1989.
Пaвлoвић,Н.T., Пaвлoвић,Н.Д Збиркa зaдaтaкa из Teхничкe oптикe Maшински фaкултeт Ниш, Ниш, 2007, ISBN 978-86-80587-75-2.
HaferkornH. Optik JohannAmbrosiusBarth, Leipzig, 1994.
GrimsehlE. LehrbuchderPhysik Band 3, Optik, BSBB.G.TeubnerVerlagsgesellschaft, Leipzig, 1988.