Основе саобраћаја и транспорта

Основне информације

Код предмета 6320
Шифра предмета Б.5.5-И.7-2
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са концептом и основним појмовима, димензијама и специфичностима саобраћаја и транспорта, као и тенденцијама развоја саобраћајно-транспортних система у зависности од промена у окружењу.
Исход предмета

По завршетку курса сваки студент би требало да буде способан да:

- дефинише појам, карактеристике и специфичности саобраћајне «производње» и услуге;

- опише историјски развој саобраћаја и анализира чиниоце појаве и развоја саобраћаја;

- опише мултидимензионални концепт саобраћајног система, његове елементе и подсистеме;

- дефинише и аргументује основне саобраћајно-географске и експлоатационо-техничке одлике различитих видова саобраћаја, као и њихово место у саобраћајном систему/ на тржишту; 

- разликује нове концепте саобраћаја и транспорта.

По завршетку курса најбољи студент би требало да буде способан да:

- упоређује видове превоза и аргументује компаративну анализу карактеристика/перформанси;

- опише и аргументује савремене тенденције развоја транспортних система;

- опише и аргументује однос саобраћаја и окружења.

Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Основе саобраћаја и транспорта187.25 KB


Литература

Аутор Назив Издање
М. Адамовић Увод у саобраћај Саобраћајни факултет, Београд, 2003.
Пејчић-Тарле С., Бојковић, Н., Петровић, М Писани материјали и презентације са предавања Саобраћајни факултет, Београд
R. Jean-Paul, C. Comtois , B. Slack The Geography of Transport Systems Routledge, 2006.


Наставни материјали