Интегрисани системи менаџмента

Основне информације

Код предмета 6323
Шифра предмета Б.5.5-И.7-5
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са актуелним пословним окружењем које сваким даном интегрише све већи број системаменаџмента. Испуњавање постављених стандарда, захтева и норми представља предуслов за излазак на глобално тржиште и равноправну пословну конкуренцију. Њихова повезаност, условљеност и комплексност захтева познавање и примену теоријских и практичних резултата из различитих области.
Исход предмета Студенти оспособљени за разумевање и имплементацију интегрисаног система менаџмента у било којој компанијичиме стичу добре основе за рад на пројектима ИМС.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Интегрисани системи менаџмента222.85 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стoиљкoвић В. и др Интeгрисaни систeми мeнaџмeнтa CIM College и Maшински фaкултeт у Нишу, 2006
Harry M., Schoeder R. Six Sigma, The Breakthrough management Strategy Curency, New York, 2000.
Deming E The New Economics

Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Center for Advanced

Engineering Study, 1993.

Feigenbaum A. Total Quality Control third edition, McGraw Hill, 1992.


Наставни материјали