Одржавање машинских система и транспортних средстава

Основне информације

Код предмета 6416
Шифра предмета Б.7.5-И. 13
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима, концепцијама и поступцима у одржавању машинских система,као и стицање потребних теоријских и практичних знања о одржавању транспортних средстава.
Исход предмета Студент који положи овај предмет овладаће одржавањем машинских система и транспортних средстава, и моћи ће да дефинише и примени поступке надзора и оправке машинских склопова.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Одржавање машинских система и транспортних средстава217.79 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стаменковић Д Одржавање железничких возила Машински факултет Ниш, 2011.
Aдaмoвић Ж Teхнoлoгиja oдржaвaњa Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Teхнички фaкултeт Mихajлo Пупин у Зрeњaнину, 1998.
Дубoкa Ч. Teхнoлoгиja oдржaвaњa мoтoрних вoзилa I издaњe, Maшински фaкултeт Бeoгрaд, 2004.
Пaпић В, Mиjaилoвић Р, Moмчилoвић В. Tрaнспoртнa срeдствa и oдржaвaњe Сaoбрaћajни фaкултeт Бeoгрaд, 2007.