Књига наставника - Спасић Т. Живан

Име, средње слово, презиме

Живан Т. Спасић

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1986.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и примењена механика флуида

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2013.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика флуида

Докторат

2012.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика флуида

Специјализација

Магистратура

1992.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика флуида

Диплома

1985.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика флуида

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Комунална хидротехника и наводњавање

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.13

2.

Радне карактеристике и регулација турбомашина

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.91

3.

Хидропреносници снаге

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.16

4.

Хидрауличне машине

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.73

5.

Енергетска ефикасност и екологија

Енергетика и процесна техника,
мастер академске студије

0.75

6.

Пумпе и пумпна постројења

Енергетика и процесна техника,
мастер академске студије

1.67

7.

Савремене енергетске технологије

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.17

8.

Енергетски менаџмент у општинама и градовима

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.22

9.

Системи за мерење, надзор и управљање

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.17

10.

Теорија струјања кроз решетке турбомашина

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

11.

Мерења у енергетици и процесној техници

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.08

12.

Нумеричке симулације струјања у турбомашинама

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.11

13.

Моделска и експериментална испитивања хидрауличких турбомашина и вентилатора

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.11

Репрезентативне референце

1.

Bogdanović B., Ž. Spasić, Problem modelskog  doterivanja aksijalnog ventilatora gonjenog elektromotorom jednosmerne struje sa permanentnim magnetom, XX Jugoslovenski kongres  teorijske i primenjene mehanike, Kragujevac, 19-21.avgust 1993. godine,  Zbornik radova, str. 306-309

2.

Spasić Ž., Bogdanović B., Poređenje teorijskih i eksperimentalnih rezultata skretanja struje kroz prave profilne rešetke, XXI Jugoslovenski kongres racionalne i primenjene mehanike, Niš, 29.V-3.VI 1995. god., Zbornik radova B9-61, str.281-286.

3.

Bogdanović B., Stojiljković S., Spasić Ž. Visokoprotočni centrifugalni ventilatori za sušare, originalni naučni rad, časopis ″Procesna tehnika″ (1996), Vol.12, br.3-4. god., str.127-130

4.

D. Milenković, Ž. Spasić, Ž. Stamenković, Regulacija rada pumpi u sistemima za distribuciju vode, Jugoslovenski naučno-stručni časopis ″Procesna tehnika″ (2002), vol.18, br.1, str.190-193.

5.

Bogdanović B., Spasić Ž., Određivanje radne oblasti centrifugalne pumpe u vodovodnim sistemima sa kontrarezervoarom, Jugoslovenski naučno-stručni časopis, ″Procesna tehnika″ (2002), vol.18, br.1, str.193-196

6.

Bogdanović B., Spasić Ž., Bogdanović-Jovanović J., The calculation of starting regime of power transmission system with a hydrodynamic coupling and a driving motor, Facta Universitatis, Series Mechanical Engineering (2006) Vol.4, No18, pp. 59-68.

7.

Bogdanović B., Bogdanović-Jovanović Jasmina, Spasić Ž., Milanović S., ’’Reversible axial fan with blades created of slightly distorted panel profiles’’, Facta Universitatis, series: Mechanical Engineering (2009), Vol.7, No.1, pp. 23¸36.

8.

Bogdanović B., Spasić Ž., Bogdanović-Jovanović J., Low-pressure reversible axial fan designed with different specific work of elementary stages, Thermal Science (2012), Vol.16, Suppl.2, pp. S605-S616

9.

Spasić Ž., Milanović S., Šušteršič V., Nikolić B., Low-pressure reversible axial fan with straight profile blades and relatively high efficiency, Thermal Science (2012), Vol. 16, Suppl.2, pp. S593-S603

10.

B. Bogdanović, J.Bogdanović-Jovanović, Ž. Spasić,  Designing of low pressure axial flow fans with different specific work of elementary stages, The International Conference, Mechanical Engineering in XXI Century, 25-26. November 2010, Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Proceedings, pp. 99-102

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним