Књига наставника - Стефановић-Мариновић Д. Јелена

Име, средње слово, презиме

Jeлена Д. Стефановић-Мариновић

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1993.

Ужа научна односно уметничка област

Машинске конструкције

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2010.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Докторат

2008.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Специјализација

Магистратура

1997.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Диплома

1991.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Преносници снаге

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.43

2.

Основе развоја производа

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.45

3.

Пројектовање машинских система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.08

4.

Квалитет машинских система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.58

5.

Ефективност система

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.75

6.

Менаџмент људских ресурса

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.50

7.

Пројектовање

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.30

8.

Заштита интелектуалне својине

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

1.00

9.

Техника комуникације и презентације

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.50

10.

Предузетништво базирано на технологијама

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

11.

Предузетништво и креативне индустрије

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

12.

Заштита интелектуалне својине

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.38

13.

Основи валидације развоја производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

14.

Одабрана поглавља из машинских конструкција и железничког машинства

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.29

15.

Интегрални развој производа

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

16.

Оптимизација машинских конструкција и система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

17.

Пројектовање погонских система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.36

18.

Редуктори и мултипликатори

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

19.

Мењачи и варијатори

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

Stefanović-Marinović J., Milovančević M., An Application of Multicriteria Optimization to Planetary Gear Transmissions, The International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Proceedings (ISBN 978-86-6055-008-0), 2010, pp 133-136.

2.

Milovančević, M., Stefanović Marinović J., Anđelković B. Veg A., Embedded Condition Monitoring of Power Transmission of a Pellet Mill, TRANSACTIONS OF FAMENA XXXIIII-2 (2010), Faculty of mechanical engineering and naval architecture, ISSN 1333-1124, Zagreb 2010 vol34, br 2, pp 71-80.   

3.

Stefanović-Marinović J., Milovančević M., An Application of Optimal Solution Choosing Methods in Planetary Gear Transmission Optimization, The 7th International Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems (IRMES2011), 27-28. April 2011, Zlatibor, Serbia, Proceedings (ISBN 978-86-6055-012-7), pp. 529-534.

4.

Stefanović-Marinović J., Milovančević M., Planetary Gear Transmissions Optimization with Equal Priority Functions,  Machine Design, Vol.3 (2011) No. 2 (ISSN 1821-1259), University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences and ADEKO, pp. 99-104.

5.

Stefanović-Marinović J., Milovančević M., Anđelković B., Planetary Gear Transmissions Optimization in the Case of the Particular Criteria Preferences, The Seventh International Triennial Conference HEAVY MACHINERY HN 2011, June 29th-July 2nd 2011, Proceedings (ISBN 978-86-82631-58-3), pp. 31-36 D Session.

6.

Andjelković B., Milčić D., Stefanović Marinović J., Micić A., Djordjević B., About the Dynamic Behavior and the Regulation of New Type of Wind Turbine Gearbox based on CVT, The 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2011, October 18–21, 2011, Sokobanja, Serbia, pp 867 – 874.

7.

Stefanović-Marinović J., Petković M., Stanimirović I., Milovančević M., A Model of Planetary Gear Multicriteria Optimization, TRANSACTIONS OF FAMENA XXXV-3, Faculty of mechanical engineering and naval architecture, ISSN 1333-1124, Zagreb 2011, Vol 35, No 4, pp 21-34.

8.

Stefanović-Marinović J., Milovančević M., Тhe Оptimization Possibilities at the Planetary Gear Trains, Journal of Mechanics Engineering and Automation 2 (2012), David Publishing Company, USA, ISSN-2159-5275, pp. 365-373.

9.

Andjelković B., Stefanović-Marinović J., Milovančević M., Đorđević B., Dynamic Modeling and the Control of the Wind Turbine Gearbox Using Fuzzy Logic Controller, The XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements -SAUM 2012, Association of Serbia for Systems, Automatic Control and Measurements, Faculty of Electronics, University of Niš Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, 14th-16th November,  Proceedings, (978-86-6125-072-9), pp.185-188.

10.

Stefanović-Marinović J., Milovančević M., An Application of Multicriteria Optimization to Planetary Gear Transmissions, The International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Proceedings (ISBN 978-86-6055-008-0), 2010, pp 133-136.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним