Основне информације о катедри за питим

Катедра је наставно-научна организациона јединица коју чине наставници и сарадници сродних наставних предмета, а који су изабрани за уже научне области: Производни системи и технологије.

Наставници и сарадници Катедре учествују у креирању и реализацији наставе у области производних и информационих технологија. Предмети у ингеренцији Катедре за производно-информационе технологије су:

 • Основне академске студије студијског програма Машинско инжењерство (Bachelor degree)
  • Обавезни предмети
   • Основе информационо-комуникационих технологија,
   • Технички материјали,
   • Производне технологије
  • Изборни предмети
   • Производни системи
   • Рачунарски подржано геометријско моделирање
   • Производна средства
   • Објектно оријентисано програмирање
   • Алати и прибори
   • Мерење и контрола
   • Примена МКЕ
   • Аутоматизација производње
   • Планирање технолошких процеса
   • Избор материјала
   • Флексибилни производни системи
   • Пословни информациони системи
   • Обрада резањем
   • Индустријски менаџмент
   • Технологија рециклаже
   • Пројектовање информационих система
   • Одржавање техничких система
   • Електронско пословање
   • Инжењерска метрологија
   • Реверзни инжењеринг
   • Технологије пластичног деформисања
   • Компоненте технолошких система
   • Основе биомедицинског инжењеринга
   • Технологија монтаже
   • Технологија обраде резањем
   • Програмирање НУМА
   • Производ за Six Sigma
   • Адитивне технологије
   • Неконвенционалне обраде
   • Планирање и анализа експеримента
 • Основнеакадемскестудијестудијскогпрограма Инжењерски менаџмент (Bachelor degree)
  • Обавезни предмети
   • Информационе технологије 1,
   • Информационе технологије 2,
   • Савремени технички системи,
   • Електронско пословање
  • Изборни предмети
   • Производни процеси,

§  Менаџмент технолошким развојем

 • Мастер академске студије студијскогпрограмаМашинскоинжењерство (Master degree) Студијски програм Производно-информационе технологије
  • Обавезни предмети
   • Пројектовање технолошких система
   • НУ обрадни системи
   • Рачунарски системи за управљање и надзор у производњи
  • Изборни предмети
   • Напредна примена МКЕ
   • Интегрисани информациони системи
   • Технологије ојачавања површина
   • Машине алатке
   • Биоматеријали
   • Машине и алати за прераду полимера
   • Екологизација производних система
   • Примењене технологије пластичности
   • Lean Six Sigma организација
   • Производња медицинских помагала
   • Веб технологије
   • Системи за мерење, прикупљање и обраду података
   • Управљање одржавањем
   • CAPP-CAM системи
   • Анализа и симулација биомеханичких система
   • Алати за обраду деформисањем
   • Моделирање и оптимизација обрадних процеса 

 Мастер академске студије студијског програма Инжењерски менаџмент (Master degree) модул Индустријски менаџмент

  • Обавезни предмети
   • Инжењерске методе
   • Технолошко и пословно предвиђање
   • Управљање процесима
   • Lean Six Sigma организација
  • Изборни предмети
   • Менаџмент производа
   • Реинжењеринг
   • Информациони систем предузећа
   • Бенчмаркинг
   • Менаџмент знања

 Докторске академске студије студијског програма Машинско инжењерство предмети уже научне области Производни системи и технологије (Ph. D)

  • Обавезни предмети
   • Одабрана поглавља из производно-информационих система и менаџмента
  • Изборни предмети
   • Савремене производне технологије
   • Моделирање и симулација обрадних средстава
   • Виртуелни развој производа и технологија
   • Логичка синтеза дигиталног управљања
   • Инжењеринг ткива
   • Одабрана поглавља из технологија пластичности
   • Моделирање знања
   • Напредне методе геометријског моделирања
   • Напредне неконвенционалне обраде
   • Интелигентни производни системи
   • Интеграција и интероперабилност система
   • Напредни флексибилни производни системи
   • Рачунарски подржано моделирање и управљање пословних процеса Интегрисани развој пнеуматика
   • Пројектовање медицинских уређаја и имплантата
   • Мерења у производним системима
   • Моделирање и оптимизација процеса
   • Понашање материјала у експлоатацији
   • Савремени концепти, методе и алати менаџмента
   • Одабрана поглавља из прераде полимера
   • Индустријска и флексибилна аутоматизација у производњи
   • Менаџмент животним циклусом производа
   • Свеприсутно рачунарство
   • Информаиони системи у производњи
   • Анализа и симулација у биомеханици
   • Производња медицинских уређаја и имплантата
   • Анализа и симулација понашања пнеуматика
   • Инжењерски системи засновани на знању