Историјат катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику

Прва генерација студената Машинског одсека Техничког факултета у Нишу, уписана школске 1960/61. године, слушала је и полагала групу обавезних предмета: Термодинамика, Топлотне машине и уређаји (Парни котлови) и Мотори СУС, односно групу изборних предмета: Енергетски и погонски материјали, Процеси и операције хемијске индустрије и Машине и апарати процесне индустрије, који припадају научно-стручним областима Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику.

Школске 1966/67. године напуштена је степенаста настава и уписана прва генерација студената која је наставу слушала по новом наставном плану (петогодишње студије), који уводи благо усмеравање са три изборна предмета на три смера: железнички, производни и конструкцијски. Као обавезан предмет за све смерове уведен је предмет Топлотна постројења, а на конструкцијском смеру слушали су се изборни предмети: Мотори СУС II и Мерење и контрола (Струјно-техничка мерења). Исте године формирана је Катедра за термотехнику на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу, као и две лабораторије: Лабораторија за термотехнику (у оквиру које је формирано одељење за моторе и моторна возила) и Лабораторија за испитивање горива, мазива и воде, које су добиле основне инструменте како за одржавање вежби тако и за истраживања. У тренутку формирања Катедру за термотехнику су чинила четири члана, два предавача: инг. Миодраг Русић - шеф Катедре и инг. Радомир Михајловић и два асистента: инг. Ненад Радојковић и инг. Љубица Ћојбашић.

Након прерастања Машинског одсека Техничког факултета у Машински факултет Универзитета у Нишу, 1971. године, на Катедри за термотехнику је формирана Лабораторија за моторе и моторна возила. Чланови Катедре за термотехнику, 1974. године, били су: инг. Миодраг Русић, ванр. проф., мр Слободан Лаковић, доц., мр Ненад Радојковић, асист., Градимир Илић, асист. припр., Петар Радуловић, асист. припр. и Стеван Смиљанћ, асист. припр.

Статутом Машинског факултета из 1974. године усваја се нова организација катедри тако да Катедра за термотехнику и Катедра за хидраулику прерастају у Катедру за енергетику. Истовремено је усвојен нови наставни план и програм са шест смерова на петогодишњим студијама са по 6-7 усмеравајућих предмета. Један од смерова је Енергетски смер, са следећим предметима из области термотехнике, термоенергетике и процесне технике: Погонски материјали, Термодинамика, Мотори СУС I, Топлотна постројења, Парни котлови, Парне и топлотне турбине, Проветравање и климатизација, Струјно-техничка мерења и Мотори СУС II.

Од 1974. до 1988. године није било већих промена у наставном плану енергетског смера.

Шеф Катедре за енергетику од оснивања, до одласка у пензију 1988. године, био је               Проф. др Миодраг Русић. У овом периоду чланови Катедре за енергетику, који су реализовали програме предмета из области термотехнике, термоенергетике и процесне технике, постали су: Младен Стојиљковић, асист. припр. (1975. год.), Александар Стефановић, асист. припр. (1976. год.), Братислав Благојевић, асист. припр. (1976. год.), Велимир Стефановић, асист. припр. (1986. год.) и Гордана Стефановић, асист. припр. (1988. год.).

Развој нових научних дисциплина и кадровско јачање доводе до поделе Катедре за енергетику, 1988. године, на две катедре: Катедре за термоенергетику и Катедре за хидроенергетику. Први шеф Катедре за термоенергетику био је Проф. др Слободан Лаковић.

Исте године из енергетског смера настају четири образовна профила, од којих су три у оквиру Катедре за термоенергетику: Термоенергетика и термотехника, Процесно машинство и Мотори и моторна возила. Студенти су се опредељивали за образовни профил након треће године студија. За разлику од образовних профила Термоенергетика и термотехника и Процесно машинство, који су реализовани у периоду до 2004. године, за образовни профил Мотори и моторна возила није било заинтересованих студената. Поред заједничких обавезних предмета (Погонски материјали, Термодинамика, Топлотна постројења, Мотори СУС I, Техника хлађења и Техника мерења) водећи предмети на образовном профилу Термоенергетика и термотехника били су: Термодинамика II (Простирање топлоте и масе), Парни котлови, Грејање и топлификација, Топлотне турбомашине, Термоенергетска постројења и Проветравање и климатизација, а на образовном профилу Процесно машинство: Основи процесне технике, Хемијска термодинамика, Топлотни и дифузиони апарати, Индустријске пећи и сушаре, Механичке и хидромеханичке операције и Хидромеханика мешавина.

У овом периоду наставља се кадровско јачање Катедре: мр Драгољуб Живковић, асист. (1989. год.), Бранислав Стојановић, асист. припр. (1990. год.), Мића Вукић, асист. припр. (1990. год.), Иван Стојановић, асист. припр. (1992. год.), Дејан Митровић, сарадник (1994. год.), Јелена Јаневски, сарадник (1994. год.), Бобан Николић, сарадник (1994. год.), Милан Милошевић, сарадник (1994. год.; настрадао у саобраћајној несрећи), Горан Вучковић, сарадник (1997. год.), Мирјана Лаковић, асист. припр. (2000. год.), Предраг Живковић, истраж. припр. (2001. год.), Драган Куштримовић, истраж. припр. (2001. год.), Мирко Стојиљковић, истраж. припр. (2005. год.) и Марко Игњатовић, истраж. припр. (2005. год.).

Крајем прошлог века, министри образовања двадесет девет европских земаља, потписивањем Болоњске декларације, отпочели су процес реформе својих универзитета у циљу стварања европског простора високог образовања. Прихватањем Болоњске декларације у Србији је уследила реформа високог образовања. У наставне планове Машинског факултета у Нишу уводе се образовни профили са једним или више смерова. Уводе се трогодишње, четворогодишње и петогодишње студије. Школске 2004/05. године Катедре за Термоенергетику и Хидроенерегтику формирају образовни профил Енергетика и процесна техника са четири смера: Енергетика, Термотехника и термоенергетика, Хидроенергетика и Процесна техника. Основна карактеристика уведених смерова је велики број изборних предмета са ранијих последипломских-магистарских студија из појединих ужих научних области енергетике и процесне технике. По овом наставном плану и програму студирале су, на петогодишњим студијама, три генерације студената на Енергетском смеру. Шеф Катедре за Термоенергетику у периоду 2001.- 2005. год., био је Проф. др Градимир Илић. По замисли чланова Катедре за Хидроенергетику и Термоенергетику те студије су требале бити мастер студије.

Према Статуту Машинског факултета из 2006. године Катедра за термоенергетику прераста у Катедру за термотехнику, термоенергетику и процесну технику, а шеф Катедре у том периоду био је Проф. др Ненад Радојковић. Сагласно Закону о Високом образовању из 2006. године, који у потпуности имплементира Болоњску декларацију коју је наша земља потписала 2003. године, на Машинском факултету у Нишу отпочеле су припреме за увођење и акредитацију тростепених академских студија: основних, дипломских и докторских студија. Школске 2007/08. године уписана је прва генерација студената на основним академским студијама у трогодишњем трајању. Наставници и сарадници са Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику ангажовани су за реализацију обавезних предмета: Примењена термодинамика и механика флуида, Топлотна постројења и Струјно-техничка мерења и групе изборних предмета: Основе грејне технике, Основе процесне технике, Основе гасне технике, Заштита животне средине и одрживи развој, Основе технике хлађења, Топлотне операције и апарати, Обновљиви извори енергије, Цевни водови, Механичке и хидромеханичке операције, Термоенергетска постројења, Сушаре и Одабрана поглавља из области енергетике и процесне технике на усмерењу Енергетика и процесна техника.

Шеф Катедре у периоду од 2007.- 2010. год., био је Проф. др Драгољуб Живковић.

Школске 2007/08. године уписана је прва генерација студената на докторским академским студијама у трогодишњем трајању на Студијском програму Енергетика и процесна техника. У фази акредитације докторских академских студија 2008. године, студијски програми докторских студија чија реализација је отпочела 2007. године прерасли су у Студијски програм Машинско инжењерство. У оквиру овог студијског програма чланови Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику реализују програме предмета из уже научне области Енергетика и процесна техника.

Шеф Катедре у периоду од 2010.- 2016. год., био је Проф. др Мића Вукић.

Школске 2010/11. године уписана је прва генерација студената на акредитованом академском студијском програму Машинско инжењерство дипломских (мастер) студија у двогодишњем трајању, који се реализује у оквиру пет модула. Један од модула, који су креирале и који реализују две катедре Машинског факултета Универзитета у Нишу: Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику и Катедра за хидроенергетику, је модул Енергетика и процесна техника. Наставници и сарадници са Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику ангажовани су за реализацију обавезних предмета модула: Простирање топлоте и масе и Нумеричке симулације у енергетици и процесној техници и групе изборних предмета: Климатизација и проветравање, Хемијски и биохемијски реактори, Топлотне турбомашине, Техника пречишћавања, Парни котлови, Управљање чврстим отпадом, Расхладни уређаји, Индустријске пећи, Термодинамичке основе мотора са унутрашњим сагоревањем, Конструисање процесних апарата и уређаја, Даљинско грејање, Хидромеханика мешавина, Термоелектране, Дифузионе операције и апарати, Когенерација, Заштита ваздуха код термоенергетских и процесних постројења, Енергетска ефикасност и заштита животне средине и Третман отпадних вода.

Школске 2012/13. године уписана је прва генерација студената на акредитованом академском студијском програму Инжењерски менаџмент на четворогодишњим основним академским студијама. Наставници и сарадници са Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику ангажовани су за реализацију обавезних предмета студијског програма: Техничка физика, Савременни технички системи и Моделирање инжењерских система и групе изборних предмета: Енергетика, Енергетски менаџмент и Системи управљања заштитом животне средине.

Исте школске године уписана је и прва генерација студената на једногодишњим мастер академским студијама на студијском програму Инжењерски менаџмент. У оквиру овог студијског програма један од модула, који су креирале и који реализују две катедре Машинског факултета Универзитета у Нишу: Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику и Катедра за хидроенергетику, је модул Енергетски менаџмент.Наставници и сарадници са Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику ангажовани су за реализацију обавезних предмета модула: Савремене енергетске технологије, Обновљиви извори енергије и Системи за мерење, надзор и управљање, односно  изборних предмета модула: Енергетски менаџмент у индустрији, Енергетски менаџмент у општинама и градовима, Енергетски менаџмент у зградама и Менаџмент у екологији.

Након реакредитације Машинског факултета и свих студијских програма 2013. године, од школске 2014/15. године отпочело се са реализацијом четворогодишњих основних академских студија на студијском програму Машинско инжењерство. Истовремено, модули који су реализовани на мастер академским студијама у оквиру студијског програма Машинско инжењерство су прерасли, и акредитовани, као студијски програми. Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику и Катедра за хидроенергетику реализују, од школске 2015/16. године, једногодишњи мастер студијски програм Енергетика и процесна техника.

Шеф Катедре у периоду од 2016.- 2019. год., био је Проф. др Братислав Благојевић.

Након више година катедра је кадровски ојачана асистентом приправником Милицом Јовчевски (девојачко Јовић - 2016. год.). 2017. године др Бобан Николић постаје члан Катедре за транспортну технику и логистику.

Све већа заинтересованост друштва, научних институција, тржишта, индустрије, привредних субјеката и појединаца намеће потребу сталне модернизације и усклађивања наставних програма у свим областима машинства. Захтеви тржишта се крећу у смеру уско стручног образовања кадрова, који би били способни да квалитетно и ефикасно решавају конкретне инжењерске проблеме у областима термотехнике, термоенергетике и процесне технике. Због тога су чланови Катедре у процесу реакредитације студијских програма 2019/20. године предложили повезивање групе стручних предмета на свим нивоима студија из области термотехнике, термоенергетике и процесне технике и акредитацију новог студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника на мастер академским студијама, чиме би се обезбедио квалитетнији образовни процес у коме би стекли дубља, конкретнија, практично употребљивија и са аспекта тржишта рада вреднија знања из наведених области.

Шеф Катедре од 2019. године је Проф. др Мића Вукић.

Уважени наставници и сарадници који су радни век провели на Катедри за термотехнику, термоенергетику и процесну технику, данас у пензији су: Проф. др Братислав Благојевић, Проф. др Градимир Илић, Проф. др Љубица Ћојбашић, Проф. др Слободан Лаковић, Проф. др Ненад Радојковић, мр Петар Радуловић и мр Стеван Смиљанић. Нажалост, по одласку у пензију преминуо је Проф. др Миодраг Русић, а непосредно пре одласка у пензију преминуо је Проф. др Радомир Михајловић, који су 1966/67. године, са тада младим асистентима инг. Ненадом Радојковићем и инг. Љубицом Ћојбашић, поставили темеље развоја Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику. Крајем 2011. године преминуо је Проф. др Александар Стефановић који је цео свој радни век, од 1976. године, посветио изучавању мотора са унутрашњим сагоревањем, односно истраживању алтернативних горива за моторе са унутрашњим сагоревањем.

Развој Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику, у претходном периоду, помогли су уважени професори са сродних катедри Машинских факултета у Србији.

Најзначајније публикације чланова Катедре су:

§   Младен Стојиљковић, Пренос топлоте у флуидизованом слоју, Машински факултет Универзитет у Нишу, Unigraf X-Copy, Ниш, 2019.

§   Велимир Стефановић, Мирјана Лаковић, Механичке и хидромеханичке операције, Unigraf X-Copy, Ниш, 2019.

§   Бранислав Стојановић, Јелена Јаневски, Дејан Митровић, Обновљиви извори енергије - енергија из околине и геотермална енергија, Машински факултет у Нишу, 2019.

§   Јелена Манојловић, Горан Јаневски, Живојин Стаменковић, Мића Вукић, Техничка физика – Електротехника, Механика, Механика флуида, Термодинамика, Машински факултет у Нишу, Ниш, 2019.

§   Драгољуб Живковић, Милена Рајић,Цевни водови – Збирка решених задатака, 2019, Машински факултет у Нишу.

§   Драгољуб Живковић,Цевни водови, Машински факултет у Нишу, Ниш, 2018.

§   Градимир Илић, Мића Вукић, Ненад Радојковић, Предраг Живковић, Иван Стојановић, Термодинамика II - Основе простирања топлоте и материје, Машински факултет у Нишу, 2014.

§   Бранислав Стојановић, Јелена Јаневски, Обновљиви извори енергије - Соларна енергија, Машински факултет у Нишу, 2014.

§   Слободан В. Лаковић, Младен М. Стојиљковић, Мирјана С. Лаковић: Збирка задатака из Топлотних постројења - Централно грејање (водено и ваздушно), Машински факултет у Нишу, 2012.

§   Слободан В. Лаковић, Младен М. Стојиљковић, Мирјана С. Лаковић, Збирка задатака из Топлотних постројења - Размењивачи топлоте, Машински факултет у Нишу, 2012.

§   Слободан В. Лаковић, Младен М. Стојиљковић, Мирјана С. Лаковић, Збирка задатака из Топлотних постројења - Влажно расхладни торњеви, Машински факултет у Нишу, 2012.

§   Велимир Стефановић, Грејање, топлификација и снабдевање гасом, Машински факултет у Нишу, 2011.

§   Љубица Ћојбашић, Гордана Стефановић, Мирко Стојиљковић, Збирка задатака из Техничких материјала – Погонске материје, Машински факултет у Нишу, 2010.

§   Александар Стефановић, Друмска возила – основи конструкције, Машински факултет у Нишу, 2010.

§   Бранислав Стојановић, Јелена Јаневски, Практикум из парних котлова, Машински факултет у Нишу, 2009.

§   Ненад Радојковић, Градимир Илић, Мића Вукић, Збирка задатака из термодинамике, Графика ГАЛЕБ, Ниш, 2007.

§   Александар Стефановић, Препоруке и смернице при уградњи уређаја за погон возила на компримовани природни и течни нафтни гас, Машински факултет, Ниш, 2007.

§   Драгољуб Живковић,Хидромеханика мешавина, Машински факултет у Нишу, 2003.

§   Александар Стефановић, Мотори са унутрасњим сагоревањем- историјат мотора, Машински факултет, Ниш, 2001.

§   Александар Стефановић, Дизел мотори са горивом на бази биљних уља, Машински факултет, Ниш, 1999.

§   Драгољуб Живковић, Живан Спасић, Дејан Митровић, Топлотне турбомашине - Збирка решених задатака, Студентски културни центар, Ниш, 1998.

§   Драгољуб Живковић, Драгица Миленковић, Шефик Бајмак, Топлотне турбомашине, Универзитет у Приштини, 1997.

§   Градимир Илић, Ненад Радојковић, Иван Стојановић, Термодинамика II -Простирање топлоте, Машински факултет у Нишу, 1996.

§   Александар Стефановић, Реља Аковић, Мотори са унутрасњим сагоревањем, Репетиторијум, Машински факултет Ниш и 14. октобар Крушевац, 1996.

§   Ружица Цветковић, Ненад Радојковић, Хемијско-инжењерска термодинамика (збирка), Универзитет у Нишу, 1996.

§   Љубица Чојбашић, Погонски матреријали - Индустријска вода, СКЦ Ниш, 1994.

§   Бојан Ђорђевић, Владимир Валент, Слободан Шербановић, Ненад Радојковић, Термодинамика и термотехника - приручник, Грађевинска књига, Београд, 1989.

§   Бојан Ђорђевић, Валент Владимир, Ненад Радојковић, Термодинамика и термотехника - приручник, Грађевинска књига, Београд, 1989.

§   Миодраг Русић, Петар Радуловић, Александар Стефановић, Прорачун и конструкција делова и склопова мотора са унутрасњим сагоревањем, Машински факултет, Ниш, 1984.

§   Бојан Ђорђевић, Владимир Валент, Ненад Радојковић, Збирка задатака из термодинамике и термотехнике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1982.

§   Ненад Радојковић, Градимир Илић, Збирка испитних задатака из термодинамике и термотехнике, Машински факултет, Ниш, 1981.

§   Слободан Лаковић, Топлотна постројења, Универзитет у Нишу, 1975.

§   Миодраг Русић, Мотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет, Ниш, 1970.

На Катедри су одбрањене следеће докторске дисертације:

Име и презиме

Назив теме докторске дисертације

Комисија за одбрану

Датум

одбране

1.

Ненад

Радојковић

Прилог проучавању неидеалности бинарних система у равнотежи пара-течност на повишеним притисцима

1. др Бојан Ђорђевић,ванр. проф.

2. др Александар Тасић, доцент

3. др Душан Стокић, доцент

27.06.1979.

2.

Миодраг

Русић

Оптимизација преносног система код путничких моторних возила са становишта основних захтева којима треба да удовољи преносник

1. др Јован Тодоровић, ред. проф.

2. др Димитрије Јанковић, ред. проф.

3. др Добривоје Јовановић, ред. проф.

4. др Живота Живковић, ред. проф.

5. др Зоран Боричић, ванр. проф.

19.01.1981.

3.

Љубица

Ћојбашић

Кинетика сагоревања уљних шкриљаца у флудизованом слоју

1. др Љубомир Јовановић, ванр. проф.

2. др Радомир Михајловић, ред. проф.

3. др Зоран Боричић, ред. проф.

23.03.1984.

4.

Градимир

Илић

Ширење загрејаног турбулентног млаза у ограниченој струји флуида

1. др Ненад Радојковић, ванр. проф.

2. др Зоран Боричић, ред. проф.

3. др Слободан Лаковић, ванр. проф.

4. др Димитрије Вороњец, ред. проф.

5. др Симеон Ока, ред. проф.

25.12.1984.

5.

Братислав

Благојевић

Пренос топлоте са композитних грејних површина при кључању у великој запремини течности

1. др Миодраг Новаковић, ред. проф.

2. др Миодраг Стефановић, ванр. проф.

3. др Слободан Лаковић, ред. проф.

03.07.1986.

6.

Александар

Стефановић

Прилог проучавању утицајних величина на радне карактеристике мотора са биогасом као основних горивом

1. др Бронислав Сендyка, доцент

2. др Миодраг Русић, ред. проф.

3. др Ђорђе Давидовић, ред. проф.

4. др Техо Бисцхоф, ред. проф.

5. др Радомир Михајловић, ред. проф.

24.06.1988.

7.

Љиљана

Живковић

Истраживање самозапаљења угљеног праха мрких угљева и лигнита

1. др Весимир Веселиновић, ред. проф.

2. др Љубомир Јовановић, ред. проф.

3. др Димитрије Вороњец, ред. проф.

4. др Радомир Михајловић, ред. проф.

5. др Љубица Ћојбашић, доцент

26.05.1989.

8.

Младен

Стојиљковић

Одређивање коефицијента прелаза топлоте између ваздуха и чврстих честица у флуидизованом слоју

1. др Миодраг Стефановић, ванр. проф.

2. др Слободан лаковић, рд. проф.

3. др Димитрије Вороњец, ред. проф

07.10.1994.

9.

Душан

Голубовић

Анализа утицаја зоне хлађења и параметара воде и ваздуха на интензитет преноса топлоте и масе у влажним расхладним торњевима

1. др Слободан Лаковић, ред. проф.

2. др Ненад Радојковић, ред. проф.

3. др Братислав Благојевић, ванр. проф.

4. др Станиша Стојиљковић, ванр. проф.

25.09.1995.

10.

Маја

Ђуровић Петровић

Повезаност структуре и сорпционо-термичких особина влакнастог материјала

1. др Ненад Радојковић, ред. проф.

2. др Димитрије Вороњец, ред. проф.

3. др Градимир Илић, ред. проф.

4. др Жарко Стевановић, виши научни сарадник

25.11.1998.

11.

Бранислав

Стојановић

Размена топлоте између флуидизиваног слоја и уроњених размењивачких површина и утицај нагиба површина на њен интензитет

1. др Слободан Лаковић, ред. проф.

2. др Димитрије Вороњец, ред. проф.

3. др Младен Стојиљковић, доцент

23.11.1998.

12.

Велимир

Стефановић

Теоријско експериментално истраживање локалног интензитета преноса топлоте и масе у испуни влажних расхладних торњева

1. др Слободан Лаковић, ред. проф.

2. др Градимир Илић, ред. проф.

3. др Ненад Радојковић, ред. проф.

4. др Александар Вехауц, науч. сарадник

5. др Жарко Стевановић, науч. сарадник

31.05.2000.

13.

Предраг

Рашковић

Оптимизација индустријских енергетских система путем интеграције мреже размењивача топлоте

1. др Слободан Лаковић, ред. проф.

2. др Ненад Радојковић, ред. проф.

3. др Милорад Бојић, ред. проф.

4. др Влада Вељковић, ред. проф.

5. др Драгољуб Живковић, ванр. проф.

27.12.2002.

14.

Мића

Вукић

Еспериментално и нумеричко истраживање термо-струјних процеса у добошастим размењивачима топлоте

1. др Ненад Радојковић, ред. проф.

2. др Градимир Илић, ред. проф.

3. др Димитрије Вороњец, ред. проф.

4. др Жарко Стевановић, виши научни сарадник

5. др Младен Стојиљковић, ванр. проф.

15.10.2004.

15.

Гордана

Стефановић

Механизми и феномени у систему портланд цемент-летећи пепео у завиности од карактеристика летећег пепела

1. др Љубица Ћојбашић, ред. проф.

2. др Градимир Илић, ред. проф.

3. др Ненад Живковић, ред. проф.

4. др Живко Секулић, виши научни сарадник

5. др Зоран Грдић, доцент

12.04.2007.

16.

Јелена

Јаневски

Сушење ситнозрнастих материјала у двокомпонентном флуидизованом слоју

1. др Младен Стојиљковић, ред. проф.

2. др Зоран Боричић, ред. проф.

3. др Александар Петровић, ред. проф.

4. др Бранислав Стојановић, доцент

5. др Мића Вукић, доцент

13.07.2009.

17.

Дејан

Митровић

Техно-економска оптимизација постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије

1. др Драгољуб Живковић, ред. проф.

2. др Градимир Илић, ред. проф.

3. др Бранислав Савић, ред. проф.

4. др Младен Стојиљковић, ред. проф.

5. др Велимир Стефановић, ванр. проф.

01.10.2010.

18.

Мирјана

Лаковић-Пауновић

Енергетска ефикасност повратно и проточно хлађеног парног блока у зависности од параметара атмосферског ваздуха

1. др Младен Стојиљковић, ред. проф.

2. др Душан Голубовић, ред. проф.

3. др Драгољуб Живковић, ред. проф.

4. др Милош Бањац, ванр. проф.

5. др Велимир Стефановић, ванр. проф.

08.10.2010.

19.

Предраг

Живковић

Истраживање утицаја карактерситика технолошког процеса у референтном постројењу на квалитет ваздуха у непосредном окружењу

1. др Градимир Илић, ред. проф.

2. др Жарко Стевановић, научни саветник

3. др Марко Серафимов, ред. проф.

4. др Мирко Добрњац, доц.

5. др Мића Вукић, ванр. проф.

25.03.2011.

20.

Горан

Вучковић

Истраживање енергетске ефикасности сложеног термопроцесног постројења применом методе ексергоекономије

1. др Градимир Илић, ред. проф.

2. др Драгољуб Живковић, ред. проф.

3. др Милорад Бојић, ред. проф.

4. др Предраг Рашковић, ванр. проф.

5. др Мића Вукић, ванр. проф.

10.10.2013.

21.

Биљана

Вучићевић

Анализа и оцена одрживог развоја енергетског система у зградарству

1. др Младен Стојиљковић, ред. проф.

2. др Братислав Благојевић, ред. проф.

3. др Маја Тодоровић, ванр. проф.

4. др Гордана Стефановић, ванр. проф.

5. др Марина Јовановић, доц.

28.02.2014.

22.

Жана

Стевановић

Истраживање просторне униформности индикатора топлотног комфора у зградама јавне намене

1. др Градимир Илић, ред. проф.

2. др Братислав Благојевић, ред. проф.

3. др Милош Бањац, ред. проф.

4. др Мића Вукић, ванр. проф.

5. др Предраг Живковић, доц.

09.07.2015.

23.

Младен

Томић

Експериментално и нумеричко истраживање термо-струјних процеса у пакету перфорираних плоча

1. Мића Вукић, ванр. проф.

2. Градимир Илић, ред. проф.

3. Жарко Стевановић, ред. проф.

4. Јелена Јаневски, ванр. проф.

5. Предраг Живковић, доц.

10.07.2015

24.

Мирко

Стојиљковић

Вишекритеријумска оптимизација система тригенерације енергије

1. Братислав Благојевић, ред. проф.

2. Душан Гвозденац, ред. проф.

3. Бранислав Стојановић, ред. проф.

4. Дејан Митровић, доцент

5. Раде Карамарковић, доц.

02.10.2015.

25.

Бобан

Николић

Истраживање карактеристика убризгавања уља репице и његовог метилестра под високим притисцима у моторима СУС

1. Бреда Кегл, ред. проф.

2. Иван Клинар, ред. проф.

3. Гордана Стефановић, ванр. проф.

4. Горан Раденковић, ванр. проф.

5. Милош Јовановић, ванр. проф.

11.03.2016

26.

Биљана

Милутиновић

Развој модела за оцену одрживости сценарија управљања отпадом применом вишекритеријумске анализе

1. Гордана Стефановић, ванр. проф.

2. Слободан Милутиновић, ред. проф.

3. Ксенија Денчић-Михајлов, ванр. проф.

4. Предраг Рајковић, ред. проф.

5. Мића Вукић, ред. проф.

22.08.2016.

27.

Милан

Ђорђевић

Експериментално и нумеричко истраживање термо-струјних процеса у спиралном набораном топлотном апсорберу концентрисаног зрачења

1. Велимир Стефановић, ред. проф.

2. Градимир Илић, ред. проф.

3. Небојша Лукић, ред. проф.

4. Мића Вукић, ред. проф.

5. Драган Калаба , ванр. проф.

23.11.2016.

28.

Sadoon

Ayed

Хидраулички ефекти природне конвекције у реалним паралелопипедним резервоарима изложеним спољним утицајима

1. Градимир Илић, ред. проф.

2. Жарко Стевановић, ред. проф.

3. Милош Јовановић, ванр. проф.

4. Предраг Живковић, доц.

5. Мића Вукић, ред. проф.

22.12.2016.

29.

Саша

Павловић

Истраживање оптималних параметара соларних параболичних концентришућих пријемника топлоте са аспекта примене у системима полигенерације

1. Велимир Стефановић, ред. проф.

2. Небојша Лукић, ред. проф.

3. Томислав Павловић, ред. проф.

4. Градимир Илић, ред. проф.

5. Новак Николић, доц.

03.03.2017.

30.

Андријана

Стојановић

Истраживање термичких и хидрауличких услова на грејној површини при кључању и кризи размене топлоте

1. Драгољуб Живковић, ред. проф.

2. Владимир Стевановић, ред. проф.

3. Градимир Илић, ред. проф.

4. др Братислав Благојевић, ред. проф.

5. Мића Вукић, ред. проф.

24.05.2017.

31.

Марко

Манчић

Методологија техно-економске оптимизације полигенерационих система заснованих на коришћењу обновљивих извора енергије

1. Драгољуб Живковић, ред. проф.

2. Милан Петровић, ред. проф.

3. Мића Вукић, ред. проф.

4. Видоје Стефановић, ред. проф.

5. Дејан Митровић, ванр. проф.

29.03.2018.

32.

Марко

Игњатовић

Енергетске перформансе климатизованих објеката на бази краткорочне временске прогнозе

1. Братислав Благојевић, ред. проф.

2. Бранислав Стојановић, ред. проф.

3. Дејан Митровић, ванр. проф.

4. Александар Анђелковић, доц.

5. Мирко Стојиљковић, доц.

30.03.2018.