Основне информације о катедри за транспортну технику и логистику

Функције саобраћаја, транспорта и логистике одвијају се на мноштво рaзличитих начина у свим привредним гранама и друштвеним делатностима. Глобална мобилност људи, роба и информација је данас врло интезивна, са очекиваном тенедецијом даљег раста, што указује на изражене потребе и актуелност истраживања и решавања проблема у области саобраћаја, транспорта и логистике.

Катедра за транспортну технику и логистику Машинског факултета у Нишу носилац је истраживачких и наставних активности у области саобраћајног машинства, транспортне технике и логистике.

Катедра истраживачким активностима посматра саобраћај, транспорт и логистику као међусобно повезане области у погледу организовања и одржавња токова и система саобраћаја, развоја и пројектовања транспортне технике и возила и планирања и управљања  логистичким системима.

У средишту научног и истраживачког рада чланова Катедре су следеће тематске  области:

 • транспортне мреже и токови материјала,
 • планирање и симулација логистичких и саобраћајних система,
 • урбани транспорт и логистика,
 • локацијски проблеми и пројектовање рута,
 • управљање ланцима снабдевања и логистичким системима,
 • динамика машина и возила,
 • теорија кретања машина и возила,
 • структурна динамика и оптимизација транспотрних система,
 • развој и пројектовање мобилних машина и возила,
 • управљање одржавањем транспортне и саобраћајне технике,
 • испитивање транспортних система.

Катедра за транспортну технику и логистику организује и изводи акредитоване академске студије:

 • првог степена:
  • основне академске студије - студијски програм Машинско ижењерство-умерење Саобраћајно машинство, транспорт и логистика и
  • основне академске студије - студијски програм Инжењерски менаџмент;
 • другог степена:
  • мастер академске студије - студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика и
  • Инжењерски менаџмент модул Менаџмент транспорта и логистике;
 • трећег степена
  • докторске академске студије - студијски програм Машинско инжењерство, ужа научна област Транспортна техника и логистика.

Основни циљ студијског програма академских студија усмерења Саобраћајно машинство, транспорт и логи­сти­ка и Менаџмент транспорта и логистике је стицање фундаменталних и аплика­ти­вних зна­ња и вештина којима могу да се препознају, форму­ли­шу и анализирају проблеми, развијају способности истра­живања, критичног мишљења, развоја, пројекто­ва­ња, оптимизације, управљања и одржавања транспортo-саобраћајнe технике и логистичких система, коришћењем инфо­рма­ционих технологија и софтве­­рских алата, уз ува­жа­вање  принципа одрживог развоја и инжењерске етике.

У научном и образовном процесу Катедра има сталну и перодичну сарадњу са бројним инстинтуцијама,  међу којима се издвајају:

 • Машински факултет Универзитета у Београду,
 • Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду,
 • Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,
 • Машински факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици,
 • Машински факултет Универзитета Кирил и Методиј у Скопљу (Македонија),
 • Technische Universität Wien (Аустрија),
 • Technische Universität Berlin (Немачка),
 • Технички универзитет у Софији (Бугарска),
 • Technische Hochschule Ilmenau (Немачка),
 • Technische Universität Muenchen (Немачка),
 • Technische Hochschule Darmstadt (Немачка),
 • Universität Bochum (Немачка),
 • Universität Drezden (Немачка),
 • Universität Karlsruhe (Немачка),
 • Fachhochschule Vilhemshaven (Немачка),
 • Maschienenbau fakultat Magdeburg (Немачка).

Катедра је до сада организовала, на Машинском факултету у Нишу, шест научних скупова под називом Транспорт и логистика ТИЛ. Први научни скуп је организован као симпозијум у оквиру TEMPUS пројекта 2004. године, а последња два као међународне научне конференције 2014. и 2017. године.