Основне информације о Катедри за менаџмент у машинском инжењерству

Катедра за менаџмент у машинском инжењерству основана је у јуну 2016. године и најмлађа је Катедра на Машинском факултету у Нишу. Формирана је услед потребе да се врши координација наставних активности на предметима студијских програма Инжењерски менаџмент на основним и мастер академским студијама које реализују наставници са различитих катедри и са других факултета, организују презентације изборних предмета и стручне праксе за студентеи остварује непосредни контакт са студентимау циљу повећања квалитета наставе.

Инжењерски менаџмент је подручје студија конципирано тако да инжењерима менаџмента обезбеђује стицање компетенција у области планирања, организовања, вођења, надзора и управљања деловима (функцијама) предузећа и предузећa у целини, као и за побољшање и унапређење процеса и ефикасности и ефективности пословања предузећа.

Дипломирани инжењер менаџмента и мастер инжењер менаџмента поседују способност организовања и управљања процесима, односно функцијама предузећа, из области материјалне производње или услужних делатности и делатности трговине, банкарства, осигурања, пројектовања, консултантских услуга, итд. Ово укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Овако образовани стручњак поседује потребна знања из основних инжењерских и менаџерских дисциплина, као и специфичне вештине из примене технологија и управљања процесима у најразличитијим областима производних, услужних и јавних делатности и примене савремених информационих технологија, уоквирено експертским знањима и практичним способностима за разумевање економских и друштвених законитости које владају у односима предузеће-тржиште.