Примена МКЕ

Основне информације

Код предмета 6332
Шифра предмета Б.6.3-И.9-3
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Да упозна студенте са техникама за примену метода коначних елемената (МКЕ) у структурној статичкој, динамичкој и термичкој анализи машинских елемената, са нагласком на изради МКЕ модела.
Исход предмета Студент разуме основе метода коначних елемената, познаје технике израде модела за линеарну статичку, стационарну термичку и динамичку анализу машинских делова применом МКЕ и уме да их примењује на проблемима средње сложености. Студент је способан да правилно протумачи резултате анализе и креира модел који обезбеђује жељену тачност резултата. Студент је оспособљен да врши анализу и креира извештај анализе према одговарајућим стандардним процедурама.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Примена МКЕ229.02 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Кojић M., Слaвкoвић Р., Живкoвић M., Груjoвић Н. Meтoд Кoнaчних Eлeмeнaтa I, Линeaрнa aнaлизa Maшински фaкултeт у Крaгуjeвцу, 1998.
CookR. D. Finite Element Modeling for Stress Analysis John Wiley and Sons, inc., 1995.


Наставни материјали