Историјат катедре за хидроенергетику

Прва генерација студената Машинског одсека Техничког факултета у Нишу, уписана школске 1960/61. године, слушала је и полагала групу обавезних предмета: Механика флуида, Хидрауличне машине и уређаји, Пумпе и компресори, односно групу изборних предмета: Хидрауличне пумпе и турбине, Хидраулички преносници снаге и Хидрауличка опрема и уређаји, који припадају научно-стручним областима Катедре за хидроенергетику.

Катедра за хидроенергетку је основана 1966/67. године, под називом Катедра за хидраулику на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу.

Школске 1966/67. године напуштена је степенаста настава и уписана прва генерација студената која је наставу слушала по новом наставном плану (петогодишње студије), који уводи благо усмеравање са три изборна предмета на три смера: железнички, производни и конструкцијски. Предмети који су слушани и полагани по овом наставном плану, а припадали су Катедри за хидренергетику, били су: Механика флуида, Компресори, Хидрауличне машине, Струјне машине и Мерење и контрола (Струјно-техничка мерења).

У тренутку формирања Катедру за хидроенергетку су чинила два члана, један предавач и један асистент. Одлуком Савета Техничког факултета од 02.02.1971. године и након усвајања новог Статута 1972. године, Машински одсек је прерастао у Машински факултет Универзитета у Нишу са једанаест катедри, од којих је једна Катедра за хидраулику која је у том тренутку имала три члана: два доцента и једног асистента (др Богдан Ристић, др Зоран Боричић и инж. Божидар Богдановић).

Статутом Машинског факултета из 1974. године усваја се нова организација катедри тако да Катедра за термотехнику и Катедра за хидраулику прерастају у Катедру за енергетику. Истовремено је усвојен нови наставни план и програм са шест смерова на петогодишњим студијама са по шест до седам усмеравајућих предмета. Један од смерова је Енергетски смер, са следећим предметима из области хидроенергетике: Механика флуида, Основи турбомашина, Струјно-техничка мерења, Компресори и вентилатори, Хидрауличне машине и Хидропреносници снаге.

Од 1974. до 1988. године није било већих промена у наставном плану енергетског смера. Шеф Катедре за енергетику од оснивања, до одласка у пензију 1988. године, био је проф. др Миодраг Русић. У овом периоду чланови Катедре за енергетику, који су реализовали програме предмета из хидроенергетике били су: проф. др. Зоран Боричић, проф. др. Богдан Ристић, проф. др. Божидар Богдановић, проф. др. Драгица Миленковић, проф. др. Драгиша Никодијевић, Саша Милановић и Живан Спасић. Милош Јовановић је примљен на Катедру за хидроенерегтику 1993. године, а затим су крајем деведестетих година чланови Катедре постали: Живојим Стаменковић и Јасмина Богдановић-Јовановић. Током 2013. године Катедра је постала богатија за још два члана: Милош Коцић и Јелена Петровић, док је 2019. године у састав Kатедре примљен Вељко Беговић.

Развој нових научних дисциплина, ширење постојеће индустрије и кадровско јачање на факултету доводе до прерастања Енергетског смера у три нова профила: Хидроенергетски, Термоенергетски и профил Термотехнике и процесне технике.

Први шеф Катедре за хидроенергетику, од промене њеног назива, 1988. године, био је проф. др Зоран Боричић.

Формирање три нова профила од Енергетског смера директна је последица индустријског развоја у то време, а посебно фабрика: Фабрика пумпи "Јастребац" у Нишу, Машинска индустрија Ниш, Фабрика хидраулике и пнеуматике "Прва Петолетка" Трстеник, "Нисал" -Ниш, Електронска индустрија у Нишу. Није претерано рећи да су инжењери овог профила били носиоци развоја ових предузећа.

Крајем прошлог века, министри образовања двадесет девет европских земаља, потписивањем Болоњске декларације, отпочели су процес реформе својих универзитета у циљу стварања европског простора високог образовања. Прихватањем Болоњске декларације у Србији је уследила реформа високог образовања. У наставне планове Машинског факултета у Нишу уводе се образовни профили са једним или више смерова. Уводе се трогодишње, четворогодишње и петогодишње студије. Школске 2004/05. године Катедре за термоенергетику и хидроенерегтику формирају образовни профил Енергетика и процесна техника са четири смера: Енергетика, Термотехника и термоенергетика, Хидроенергетика и Процесна техника. Основна карактеристика уведених смерова је велики број изборних предмета са ранијих последипломских-магистарских студија из појединих ужих научних области енергетике и процесне технике. По овом наставном плану и програму студирале су, на петогодишњим студијама, три генерације студената на Енергетском смеру. Шеф Катедре за Хидроенергетику у периоду 2001. до 2005. године била је проф. др Драгица Миленковић. По замисли чланова катедри за Хидроенергетику и Термоенергетику те студије су требале бити мастер студије.

Сагласно Закону о Високом образовању из 2006. године, који у потпуности имплементира Болоњску декларацију коју је наша земља потписала 2003. године, на Машинском факултету у Нишу отпочеле су припреме за увођење и акредитацију тростепених академских студија: основних, дипломских и докторских студија. Школске 2007/08. године уписана је прва генерација студената на основним академским студијама у трогодишњем трајању. Наставници и сарадници са Катедре за Хидроенергетику ангажовани су за реализацију обавезних предмета: Физика, Механика флуида, Простирање топлоте и масе, Нумеричке симулације у енергетици и процесној техници и изборних предмета: Примењена термодинамика и механика флуида, Основе турбомашина, Пројектовање енергетских елемената и система применом рачунара, Комунална хидротехника, Хидромашинска опрема, Компресори и вентилатори, Хидропнеуматски елементи у мехатроници, Хидраулички и пнеуматички траснпорт, Елементи уљне хидраулике и пнеуматике, Хидроенергетска постројења, Радне карактеристике и регулација турбомашина, Прорачунска динамика флуида, Хидрауличне машине, Хидропреносници снаге, Пројектовање система уљне хидраулике и пнеуматике, Пумпе и пумпне станице, Мале хидроелектране и ветрогенератори.

Шефови Катедре били су следећи наставници:

 • од 1988 до 2009. год., био је проф. др Зоран Боричић,
 • од 2009. до 2015. год., био је проф. др Драгиша Никодијевић,
 • од 2015. до 2019. год., била је проф. др Драгица Миленковић,
 • од марта 2019. год. до данас ову функцију обавља проф. др Живан Спасић.

Школске 2007/08. године уписана је прва генерација студената на докторским академским студијама у трогодишњем трајању на Студијском програму Енергетика и процесна техника. У фази акредитације докторских академских студија 2008. године, студијски програми докторских студија чија реализација је отпочела 2007. године прерасли су у Студијски програм Машинско инжењерство. У оквиру овог студијског програма чланови Катедре Хидроенергетику реализују програме предмета из уже научне области Енергетика и процесна техника.

Школске 2010/11. године уписана је прва генерација студената на акредитованом академском студијском програму Машинско инжењерство дипломских (мастер) студија у двогодишњем трајању, који се реализује у оквиру пет модула. Један од модула, који су креирале и који реализују две катедре Машинског факултета Универзитета у Нишу: Катедра за Хидроенергетику и Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику је модул Енергетика и процесна техника.

Усмерење - модул Енергетика и процесна техника, као скуп више области машинског инжењерства, представља базу за развој целокупне привреде једног модерног друштва.

Основна сврха усмерења Енергетика и процесна техника је стицање научно-стручних знања, као и вештина у области хидротехнике, хидроенергетике, термотехнике, термоенергетике, процесног машинства и заштите животне средине.

Основни циљ усмерења Енергетика и процесна техника је упознавање студената са теоријским и практичним принципима рада, методама прорачуна, пројектовања и експлоатације савремених постројења у области: термоенергетике (процеси и постројења за трансформацију примарне топлотне енергије у друге облике енергије, парни котлови, топлотне турбомашине, проучавање и развој алтернативних извора енергије, рационална потрошња енергије и др.), хидроенергетике (хидроенергетска постројења, конструкција и избор пумпи, водних турбина и вентилатора, компресори, уљна хидраулика и пнеуматика, хидромашинска опрема, системи водоснабдевања), термотехнике (пренос топлоте и масе једно и вишефазних струјања, конструкција термотехничких апарата и уређаја, постројења за климатизацију, грејање, хлађење и др.) и процесне технике (топлотни, дифузиони и хемијски процеси, топлотни и дифузиони апарати, пећи, сушаре и други уређаји процесне индустрије).

На усмерењу Енергетика и процесна техника студенти се оспособљавају за решавање проблема: пројектовања и развоја хидроенергетских, термоенергетских и термотехничких постројења, као и постројења процесне технике и заштите животне средине; конструисања машина, апарата и уређаја из области хидроенергетике, термоенергетике, термотехнике и процесне технике; производње и експлоатације термоенергетских, хидроенергетских, термотехничких и процесних постројења; мерења термо-струјних параметара радних флуида; побољшања ефикасности енергетских и процесних система, као и машина, уређаја и опреме која улази у њихов састав.

Поред дисциплина усмерења Енергетика и процесна техника, наставници и сарадници Катедре покривају и наставу на неколико предмета на усмерењима: Машинске конструкције, развој и инжењеринг, Мехатроника и управљање и Саобраћајно машинство, транспорт и логистика. Неколико наставника са Катедре за Хидроенергетику тренутно је ангажовано за реализацију наставе на Факултету заштите на раду и државном Универзитету у Новом Пазару. Чланови Катедре су изводили наставу дуги низ година на Технолошком факултету у Лесковцу, на Електронском факултету у Нишу, Машинском факултет у Приштини (Косовској Митровици), Машинском факултету Крагујевцу.

Наставници и сарадници Катедре покривају наставу и на студијском програму Инжењерски менаџмент, делимично су ангажовани на следећим предметима основне академске студије: Техничка физика, Енергетика и Савремени технички системи и мастер академске студије: Савремене енергетске технологије, Енергетски менаџмент у општинама и градовима, Системи за мерење надзор и управљање, Менаџмент у екологији, Обновљиви извори енерегије, Енергетски менаџмент у индустрији.

Велики допринос у развоју Катедре за хидроенергетику, у оспособљавању и усавршавању научног и стручног подмладка, имају редовни професори Катедре који су у пензији:

 • проф. др Богдан Ристић+,
 • проф. др Драгица Миленковић,
 • проф. др Зоран Боричић,
 • проф. др Божидар Богдановић+,
 • проф. др Драгиша Никодијевић,

као и професори који су били ангажовани као наставници у претходном периоду, и то:

 • Академик др Никола Обрадовић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • др Љубисав Крсмановић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • др Мирослав Бенишек, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • др Виктор Саљников, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • др Милош Вујић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • др Зоран Протић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • др Живорад Стојановић, ред. проф. Машинског факултета у Београду,
 • др Бранко Глигорић, ред. проф. Машинског факултета у Крагујевцу,
 • др Милун Бабић, ред. проф. Машинског факултета у Крагујевцу,
 • др Илија Черепнаковски, ред. проф. Машинског факултета у Скопљу,
 • др Душан Живковић, ред. проф. Грађевинског факултета у Нишу.

Чланови Катедре већ дуги низ година активно учествују у раду Српског друштва за Механику, Савеза машинских инжењера и техничара-СМЕИТС, немачког друштва  GAMM, америчког друштва математичара AMS, математичког института САНУ...