Енергетика

Основне информације

 

Код предмета 1333
Шифра предмета O.6.1-И.5-1
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са најзначајнијим врстама савремених термотехничких, термоенергетских, хидроенергетских и процесних постројења и принципима њиховог рада.
Исход предмета Овладавање методама прорачуна, анализе, изградње и експлоатације различитих врста савремених термотехничких, термоенергетских, хидроенергетских и процесних постројења.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

pdfКњига предмета - Енергетика241.79 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Recknagel, Sprenger, Schramek, Чeпeркoвић Грejaњeиклимaтизaциja Интeрклимa, Врњaчкa Бaњa, 2002.
Maлић Д Teрмoдинaмикa и тeрмoтeхникa Грaђeвинскa књигa Бeoгрaд, 1972.
Крсмaнoвић ЛJ., Гajић A. Tурбoмaшинe – тeoриjскe oснoвe Maшински фaкултeт, Бeoгрaд, 1992
Бoгдaнoвић Б., Mилaнoвић С., Бoгдaнoвић-Joвaнoвић J. Кoмпрeсoритeрмoдинaмикaпрoцeсaсaбиjaњaгaсoвa MaшинскифaкултeтуНишу, 2007.


Наставни материјали