Завршни (дипломски) рад - ОАС ИМ

Основне информације

Код предмета 1350
Шифра предмета O.8.4-ЗД.1
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 8
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода ипоступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;
  • Јавном одбраном завршног (дипломског) рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности;
  • Оспособљавање студента за наставак образовања.

Општи садржај

Завршни (дипломски) рад предствља самостални студијски истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у изабраној ужој области инжењерског менаџмента.

Пре почетка рада на изради завршног (дипломског) рада, студент, на основу личних опредељења, врши консултације у вези ментора, теме и садржаја завршног (дипломског) рада. Тему завршног (дипломског) рада студент бира по правилу из предмета који је слушао и полагао на основним академским студијама. Након избора предмета, предметни наставник - ментор завршног (дипломског) рада дефинише задатаке које студент треба да реализује у оквиру завршног (дипломског) рада. Пријава, израда и одбрана завршног (дипломског) рада врши се у складу са Правилником о основним академским студијама на студијском програму Инжењерски менаџменти обавезујућим упутством о форми дипломских радова и начину архивирања дипломских радова у Библиотеци Машинског факултетаУниверзитета у Нишу.

Након обављеног истраживања студент припрема завршни (дипломски) рад у форми која садржи по правилу следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе.

Одбраном завршног (дипломског) рада, користећи стечена академска и апликативна знања и вештине, водећи се инжењерском етиком, на основу критичког и самокритичког мишљења и приступа, користећи Стандарде, методе прорачуна, пројектовања и конструисања, савремене инжењерске и менаџерске алате, студент је оспособљен да препозна, формулише и анализира сложене проблеме у изабраној ужој области инжењерског менаџмента, као и да понуди једно или више прихватљивих решења за дати проблем са свим предностима, недостацима и последицама примене тог решења.

Методе извођења

Након испуњених услова прописаних Статутом Машинског факултета, студент стиче право пријаве завршног (дипломског)рада. Кандидат, након усаглашене теме завршног (дипломског) радаса ментором, подноси Захтев за израду завршног (дипломског) радаСлужби за наставна и студентска питања која врши потребне провере података и испуњености услова од стране кандидата и доставља Захтев одговарајућој Катедри. По пријему Захтева за израду завршног (дипломског) рада, Катедра именује Комисију за одбрану завршног (дипломског) рада, на предлог предметног наставника – ментора који је по правилу Председник Комисије. Предлог састава Комисије потписује шеф Катедре, а решење доноси декан факултета.

По завршеној изради завршног (дипломског) рада, кандидат предаје три примерка штампане верзије завршног (дипломског) радаи електронску верзију (CD) Служби за наставна и студентска питања. Служба за наставна и студентска питања дистрибуира рад Комисији и Библиотеци Машинског факултета.

У консултацији са Комисијом за завршни (дипломски) рад и кандидатом, Служба за наставна и студентска питања одређује термин одбране завршног (дипломског) рада. У утврђеном термину, кандидат врши презентацију и усмену одбрану завршног (дипломског) рада. Комисија за завршни (дипломски) рад доноси Одлуку о оцени и потписује Записник о одбрани завршног (дипломског) рада. Записник о одбрани завршног (дипломског) рада се прослеђује Служби за наставна и студенска питања. Записник о одбрани завршног (дипломског) радасе евидентира кроз Матичну књигу студената.

Према подацима садржаним у Записнику о одбрани завршног (дипломског) радаСлужба за наставна и студентска питања израђује Решење о одбрањеном завршном (дипломском) раду, које се доставља Декану Машинског факултета. Својим потписом, Декан факултета оверава Решење о одбрани завршног (дипломског) рада. На основу Записника о одбрани завршног (дипломског) радаи Решења Декана, издаје се Уверење о завршеним основним академским студијама.