Математика у инжењерском менаџменту

Основне информације

Код предмета 1302
Шифра предмета O.1.2-О.2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 8
Циљ предмета Стицање општег образовања у области математике,  оспособљавање студената да стечена знања примене у другим општим и стручним предметима и стицање знања која омогућавају коришћење математичких метода у истраживању и мерењу утицаја већег броја параметара на доношење одређених тактичких, оперативних и стратешких пословних одлука.
Исход предмета Студент је осособљен да у даљем образовању у стручним предметима прави, анализира и решава математичке моделе као и за самосталну примену математичких метода у пословној анализи, истраживању тржишта, праћењу производње и промета и осталих истраживања која су неопходна за доношење благовремених и оптималних пословних одлука. Способност ширег и дубљег изучавања ове и сродних дисциплина на овом или вишим нивоима студија.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Математика у ИМ208.77 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Богдановић С., Протић П., Стаменковић Б. Математика 1 Просвета, Ниш,1995.
Милованчевић Д, Станојевић М. Математика 2 Машински факултет, Ниш, 1996.
Миличић П., Ушћумлић М. Збирказадатакаизвишематематике1 Научнакњига, Београд, 1979.
Миличић П., Ушћумлић М. Збирказадатакаизвишематематике2 Научнакњига, Београд, 1994
Допунска литература
Гајић Љ., Херцег Д., Крејић Н. Елементи пословне математике Нови Сад, 1999.
Јоксимовић, Д. Пословна математика Мегатренд универзитет, Београд, 2004.